درآمدی بر صلح جاودان کانت

18 ی مترجم ‌ دیباچه های پایانی عمر کانت، که اندیشیدن نقدی را سراپا ‌ ِ دهه ‌ ی معروف ‌ رساله 21 داند. ‌ سیاسی می سوی صلح جاودان ‌ به ی ‌ مایه ‌ در جستار پیش رو، تنها باگزارشی از درون ی ‌ ی صلح جاودان و شیوه ‌ رویارو نیستیم بلکه تأویل خاص یاسپرس از ایده خوانیم. ‌ پردازش فلسفی آن را می یصلح ‌ طورجدیدرباره ‌ تأسّی ازکانت، به ‌ یاسپرساز فیلسوفانیبودکه، به زیست ‌ ی دو جنگجهانی اول و دوم می ‌ الخصوصکه در زمانه ‌ اندیشید، علی ی تاریخ بشر، یعنیهولوکاست، بود. یاسپرسباور ‌ ترین فاجعه ‌ وشاهد بزرگ ی دستیابی به صلح جهانی است. آزادی ‌ داشتحقیقت آغازگاه بحث درباره به حقیقت و به صلح درونی وابسته است. همچنین صلح درونی انسانیت، ای ‌ ای برای صلح بیرونی است. از دید یاسپرس هیچ صلح بیرونی ‌ پشتوانه ِ انسان به دست آید. صلح، صرفاً از طریق آزادی ‌ تواند بدون صلح درونی ‌ نمی 22 آید. آزادی نیز صرفاً از طریق حقیقت. ‌ به دست می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2