درآمدی بر صلح جاودان کانت

19 ی مترجم ‌ دیباچه برگردانعنوان اثر کانت:جاودان یا پایدار Zum ewigen Frieden; Ein philosophischer Entwurf عنوان اثر کانت به زبان آلمانی سوی صلح جاودان: طرحی فلسفی ‌ به توان به ‌ و آن را در فارسی می ،است 23 برگرداند. معنای ‌ ) است، هم به on » (در انگلیسی ‌ معنای «درباره ‌ در آلمانی، هم به zu ی ‌ ). برگرداندن عنوان به «در پیرامون/درباره Toward سوی» (در انگلیسی ‌ «به رسد. آنچه تابلوی ‌ صلح جاودان» خطا نیست، ولی چندان دقیق به نظر نمی کند آن ‌ خوریم ــ به ذهن متبادر می ‌ صحنکلیسا ــکه در آغاز جستار بدان برمی سوی» ‌ برند. «به ‌ سوی»گورستان/صلحجاودانمی ‌ استکهمردگانرا از آنجا «به سویصلحجاودان ‌ به داشتن با آن است. در اینعنوان، ‌ معنایفاصله ‌ چیزی، به ی پخته و ‌ یعنی اوّلاً این نوشتار «طرح»ی فلسفی استکه با اندیشه و نوشته ایمیانما وصلحجاودانوجود دارد ‌ یعملیفاصله دارد، و ثانیاً فاصله ‌ برنامه که این نوشته فقطسلوکوکوششی در «جهت» آن است. بنابراین بهتر است 24 سوی» برگردانیم. ‌ را به «به zu جای«صلحجاودان» (یا «صلح ‌ یمهم، باقیعنوان است. برخی به ‌ اما نکته ای با اعتراف به اینکه ‌ اند. مثلاً نویسنده ‌ ابدی»)، «صلح پایدار» را ترجیح داده ) است، معادل Eternal نشدنی» و جاودان ( ‌ مراد کانتصلحی استکه «تمام ی ادیـب سـلطانی، ‌ . ترجمـهسـنجش خـرد نـاب ادیـب سـلطانی در پیشـگفتار مترجـم (کانـت، ا. 23 گردانــد. (در ایــن ‌ م. تهــران: امیرکبیــر) عنــوان ایــن اثــر را بــه «در پیرامــون صلــح جاویــدان» برمی همــراه اندکــی تصــرف ‌ قــولکنیــم، از روی ایــن ترجمــه به ‌ نقل نقــد عقــل محــض کتــاب هرجــا از خواهـد ب ـود.) ) بـه مضمونـی مشـابه نـگاه نـوی صلـح پایـدار» ( ‌ ی «کانـت و مسـئله ‌ محمدرضـا نیکفـر در مقالـه 24 اشـارهکـرده اسـت.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2