درآمدی بر صلح جاودان کانت

21 ی مترجم ‌ دیباچه جای«پایدار» در عنوانجستار کانتوجود ‌ تری برای ترجیح «جاودان» به ‌ مهم دارد. معنای«ابدی،جاودانی، همیشگی، فناناپذیر، ازلیو ‌ به ewig در زبان آلمانی، برد، ‌ را بهکار می der ewige Frieden کانت در عنوان این اثر تعبیر 26 ابدی» است. گردانیم. ولی این تعبیری استکه ‌ یعنی آنچه ما آن را به «صلح جاودان» برمی معنای «به خواب ‌ به in den ewigen Frieden رود؛ مثلاً ‌ ی مرگ نیز بهکار می ‌ درباره 27 ابدی فرورفتن، آرامش ابدی یافتن» است. ) بالای SatyrischeUeberschrift کانتاینجستار را با ذکر «عنوانهجوآمیز» ( ایهلندیآنرا بر ‌ خانه ‌ کندکهصاحبمهمان ‌ یکنقاشیصحنکلیسا آغازمی ) اشاره بهگورستان Kirchhof اشآویخته است.صحنکلیسا ( ‌ خانه ‌ سردَر مهمان یگورستان ‌ آورند و از آنجا روانه ‌ یکلیسا می ‌ خانه ‌ دارد؛ مردگان را به مرده است، یعنی «آرامشابدی» یا der ewige Frieden کنند. عنوان آن نقاشی همان ‌ می «جاودان». اینجا مجال سخن در اهمیت این تمثیل یا استعاره نیست؛ غرض تنها تعبیری است با باری مذهبیکهکانت آن ewigen Frieden تأکید بر آن استکه گیرد. بنابراین برگردان عنوان اثر او به «صلح ‌ طرزی آیرونیک بهکار می ‌ را به ی ‌ تر استوجنبه ‌ مراد کانتاز این تعبیر نزدیک ‌ جاودان» (یا «صلح ابدی») به فلسفی و آیرونیککاربرد آن را ــ که تنها با مطالعه و فهم خود متن آشکار کند. ‌ شود ــ بهتر بیان می ‌ می . تهران: انتشارات خوارزمی.فارسی-فرهنگ آلمانی )۱۳۸۱( . بهزاد، ف 26 اسـت، یعنـی may he rest in eternal peace معـادل möge er in ewigem Frieden ruhen همـان. 27 «در آرامـش جـاودان بیارمـد».

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2