درآمدی بر صلح جاودان کانت

20 ی مترجم ‌ دیباچه نویسد: ‌ ای دیگر، می ‌ داند. یا نویسنده ‌ تر» می ‌ «پایدار» را همچنان «مناسب خو به ‌ های دین ‌ هر دو باری دینی دارند چون عمدتاً در متن ewig «جاودان و گاه و رویکردی از هر نظر سکولار دارد. ‌ یکانت عزیمت ‌ روند. نوشته ‌ کار می های زمینی را توانا ‌ ِ انسان ‌ کند وخود ‌ وجو می ‌ جهانجست ‌ اوصلح را در همین کند، ‌ استفاده می Ewiger Frieden ی ‌ داند... او از ترکیبجاافتاده ‌ در برقراری آنمی زنانه) اما چون رویکردیسکولار دارد، عنوانکار ویرا بهتر است ‌ (شایدطعنه "صلح پایدار" ترجمهکنیم، نه "صلح جاودان" یا "صلح ابدی". با این ترجمه، رود.» ‌ پیوندیکه محتوای اصلی آنگسست است از دست می کند کهکانت از ‌ مبنای چنین استدلالی روشن نیست. نویسنده اعتراف می رغم ‌ کند،ولیبه ‌ آمیز استفادهمی ‌ ترکیبیجاافتاده با باریدینی،ودرنتیجه،طعنه دهد. ‌ دلیل آنکه مرادکانتصلحیسکولار است، ترجیحمی ‌ آن، «پایدار» را، به آمیز و ‌ معلوم نیست چرا باید عبارتکانت را تغییر داد، و آن را از بار طعن اشتهیکرد. ‌ آیرونیک البتهکه «صلح پایدار» اصطلاحیجاافتاده در علوم سیاسی و زبانسیاسی Durable/Enduring/Lasting/ طور عام است. این اصطلاح را در برابر ‌ امروزی به ولی زمانیکه کانت از صلح سخن 25 بریم. ‌ به کار می Stable/Permanent Peace گفت، چیزی با عنوان «صلح پایدار» هنوز به فرهنگ و دانشسیاسی راه ‌ می نیافته بود. بنابراین اگر از زبانکانت «صلح پایدار» را بهکار ببریم، این شائبه آفریند کهگویی مراد او ازصلح پایدار همانچیزی استکه امروزه بارها ‌ را می همه، دلایل ‌ شنویم. با این ‌ ها و نیز دانشمندان علوم سیاسی می ‌ از زبان رسانه . تهـران: فارسـی-انگلیسی : فرهنـگ جامـع لغـات و اصطلاحـات سیاسـی نـوروزی خیابانـی، م. 25 .۳۵۲ نشـر نـی، ص

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2