درآمدی بر صلح جاودان کانت

23 ی مترجم ‌ دیباچه دو سال بعد و پس از 29 کند». ‌ ) را برای جهان تضمین می Ewigen Frieden( نهادن ‌ شودکهمرادکانتاز بنیان ‌ بهترمشخصمیسویصلحجاودان ‌ بهانتشار «ملکوت/پادشاهیخداوند بررویزمین»چیستو اینچگونه تنها راه رسیدن کند. ‌ به صلح ابدی را تضمین می همه، افزودن صفت «جاودان» به «صلح» ممکن است در نظر اول ‌ با این گوید و چون ‌ چنین وانماید کهگوییکانت ازصلح در جهان آخرتسخن می یافتنی نیست، آن را به حیاتجاویدان حوالت داده ‌ صلح در این جهان تحقق ). یا ممکناست Aetemapax اصطلاحسنتآگوستین،صلحجاودان( ‌ است؛ به گیریازسیاستو پرداختن ‌ از آن،صلحاپیکوریبه ذهنمتبادرشودکه باکناره ). در هر دو صورتکسیکه Ataraxia شود؛ آرامشروحی ( ‌ به درونْ حاصل می 30 چنین تصوری پیداکند، این اثر را به خیالخود غیرسیاسیخواهد پنداشت. شمار آید که وی در ‌ تواند نه سهویکه ترفندی عمدی به ‌ اینکار کانت نیز می بودن این اثر را در ‌ کار آورده تا ممیّزانو بدخواهان را بفریبد و توهمغیرسیاسی ِ آنان بیافریند. ‌ زده و بیمار ‌ ِ بیم ‌ ذهن بینیم، تعبیر «صلح جاودان» در سیاقیکاملاً دینی بهکار ‌ گونهکه می ‌ همان ِ امروزیکه در آن ‌ الملل ‌ یعلوم سیاسی و روابط بین ‌ زمینه ‌ رفته است، نه در پس گوییم. ‌ از «صلح پایدار» سخن می 29 Kant, I. ‘Religion within the boundaries of mere reason’ in Religion and Rational Theology. Cambridge University Press (1996), 6:124. 30 Höffe, O. Einleitung: Immanuel Kant, ‘Einleitung: Der Friede ein vernachlässigtes Ideal’ in Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden, hrsg. von Otfried Höffe, p. 6.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2