درآمدی بر صلح جاودان کانت

24 ی مترجم ‌ دیباچه «طرح» ‌ ی سوم، عنوان فرعی اثر است: «طرحی فلسفی». در اینجا ‌ نکته ِ کلمه فهمید. کانت در ‌ معنای خاص کانتی ‌ ) را باید به Entwurf/Projection( هایگالیله و ‌ ِ آزمایش ‌ پساز یادکرد نقد عقل محض، گفتار ویراستدوم ‌ پیش ایپرفروغحاصل ‌ نویسد:«برایپژوهندگانطبیعیمکاشفه ‌ دیگردانشمندان،می بیند که خود بر طبقطرح ‌ گشت. ایشان دریافتند که عقل فقط آنچیزیرا می هایخود، ‌ های داوری ‌ کند. ایشان دریافتند که عقل باید با اصل ‌ خود خلق می های او ‌ های ثابت، پیشرود و طبیعترا مُلزم سازدکه به پرسش ‌ بر طبق قانون سو کشیده ‌ سو و آن ‌ یطبیعت به این ‌ وسیله ‌ پاسخگوید، نه اینکه بگذارد فقط به ی ‌ های تصادفیکه بر طبق هیچ نقشه ‌ شود، زیرا در غیر اینصورت، مشاهده اند، به هیچ روی در یک قانون ضروری به ‌ ای انجام نگرفته ‌ شده ‌ طرح ‌ ازپیش همه، این قانون، همان چیزی استکه عقل ‌ پیوندند؛ و با این ‌ یکدیگر نمی هایخود راکه فقط پدیدارهاییکه ‌ عقل باید اصل .جوید و بدان نیاز دارد ‌ می توانند اعتبار قانون بیابند، در یکدستداشته باشد ‌ با آنتطابقداشته باشندمی ها براندیشیده است، در دستدیگر، ‌ یهمان اصل ‌ و آزمایشراکه عقل بر پایه سانحتیفیزیک انقلابخجسته ‌ سویطبیعترود... و بدین ‌ و بدینترتیببه یخود را منحصراً مرهون این اندیشه استکه فیزیکباید بر ‌ یاندیشه ‌ درشیوه طبق آنچه عقلخود در طبیعت نهاده است، آنچیزی را در طبیعت بجوید... ی آن عقل از خود هیچ ‌ که باید آن چیز را از طبیعت بیاموزد؛ چیزیکه درباره ). یعنی جهان در آغاز تاریک و آشوب است، Bxii/Bxiv تواند فراگیرد» ( ‌ نمی ِ اصول و مفاهیم خود آن را آشکار و بسامان ‌ این عقل استکه با فراافکندن شود. ذهن باید چهارچوبی را بر ‌ کند. دانشدر آغاز از بیرون به ما داده نمی ‌ می ِ فراافکنی ‌ )ساختار Verstehen آنفرافکَنَد تاجهان روشنو راه گشودهگردد. فهم( ی ‌ ِ طرح»، سپس، به یکی از مفاهیم فلسفه ‌ را دارد. این مفهوم «درانداخت

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2