درآمدی بر صلح جاودان کانت

28 ی مترجم ‌ دیباچه ها از کانت، هرجا مرجعی ذکر نشده، ‌ قول ‌ باید خاطرنشانکردکه در نقل ، همه نقد عقل محض ها از ‌ قول ‌ برگردان آن از مترجم است. اما در مورد نقل الدین ادیبسلطانی استکه بیشتر ‌ ی میرشمس ‌ ، ترجمهسنجشخرد ناباز یحکم ‌ نقد قوه ها از ‌ قول ‌ هاییدر آنهاصورتگرفته است. نقل ‌ دخلو تصرّف یعبدالکریم رشیدیان است. ‌ از ترجمه سپاسگزارمکه پیشنهاد من را آسو ی اینترنتی ‌ سرانجام، از گردانندگان مجله برایچاپاثر حاضر در قالبکتابی الکترونیکپذیرفتند. مهدی خلجی خورشیدی ۱۴۰۰ شهریورماه .سی . واشنگتن دی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2