درآمدی بر صلح جاودان کانت

33 جنگ و صلح از دید کانت ی هستی اخلاقی، چه خصوصی چه عمومی، از آن پیروی ‌ سیاسی و در همه تواند کانترا به توجیه جنگمتهمکند که بپیندارد مراد او ‌ کنیم. تنهاکسی می ریزیانسانی ‌ هایبرنامه ‌ درارتباطباغایتطبیعی،بنیان 5 هاینظرورز ‌ ازساخت پردازیکند، ‌ هایمشیت الهیگمان ‌ است. ولی هرچند انسان در ارتباط با طرح ی عامل ‌ مثابه ‌ تواند نه به ‌ تواند منظر مشیت الهی باشد. او می ‌ دیدگاه او نمی ی یک انسان عملکند. ‌ منزله ‌ مشیت الهی،که تنها به یصلحجاودان را پی بگیریم. «عقل 6‌ ایده یعقلانی ماستکه ‌ این وظیفه و در اشـاره ب ـه اصـول دینامی ـک فه ـم نق ـد عق ـل محـض تنظیمـی هسـتند. کان ـت ای ـن تمای ـز را در خوان ـد چـون آنه ـا ‌ ده ـد. او اصـول ریاضـی را تقویم ـی می ‌ و تقاب ـل آن ب ـا اصـول ریاضـی شـرح می اند. در عـوض، اصـول ‌ هـا در ذهـن انسـانی ‌ مربـوط بـه چگونگـی پیدایـش یـا سـاخت نهادهـا و ادراک زنیـم ‌ دینامیـک مربـوط بـه ایـن هسـتند کـه چگونـه مـا ایـن نهادهـا و ادراکات را بـه یکدیگـر پیونـد می یابی ـم، ب ـه ه ـم ‌ شـده درنمی ‌ ی ساخته ‌ مثاب ـه ‌ ه ـای موجـودیک ـه به ‌ ی ارجـاع ب ـه ابژه ‌ مثاب ـه ‌ ت ـا آنه ـا را به هـای ‌ ای خواهـد بـودکـه بـر طبـق آن، از دریافت ‌ پیونـد زنـد «بنابرایـن یـک قیـاس تجربـه فقـط قاعـده ای یگانگـیِ تجربـه ناشـی شـود (نـه ماننـد خـود دریافـت حسـی چونـان شـهود ‌ بایسـتیگونـه ‌ حسـی می بـاره بنگریـد بـه: ‌ ). دراین ۲۸۰ ، صسـنجش خـرد نـاب( A180 نقـد عقـل محـض تجربـی عمومـاً). Wuerth, J. The Cambridge Kant Lexicon. pp. 384-385. معنــای ‌ توانــد... به ‌ نویســد: «ایــده نمی ‌ ی تنظیمــی» می ‌ ی «ایــده ‌ دربــاره نقــد عقــل محــض کانــت در عن ـوان "کانونـی تصورشـده"، و ‌ ). «ایـده به B712 ی یـک مفهـوم تنظیمـی باشـد ( ‌ چیـزی جـز شـاکله آنک ـه ادع ـای شـناختی عین ـی و واقع ـی ‌ شـود، بی ‌ شـده" مط ـرح می ‌ عن ـوان "وحدت ـی صرف ـاً فرافکنی ‌ به هـم بـر اسـاس ایـن "اصـل" منطقـی و ضـروری شـناخت علمـیکـه بایـد بالاتریـن ‌ داشـته باشـد، آن ی تنظیمــی ‌ ی ایــده ‌ هــای تعمیــم فراهــمکــرد.» دربــاره ‌ میــزان وحــدت را در کنــار بیشــترین امکان بنگریـد بـه: . سرویراسـتار ی تاریخـی مفاهیـم فلسـفه ‌ نامـه ‌ فرهنگ ‌)۱۳۹۱( . ریتـر، ی.گرونـدر،ک. وگابریـل،گ .۳۶۹-۳۶۷ حسـینی بهشـتی، م. تهـران: انتشـارات سـمت، صـص Friedman, M. (1991) ‘Regulative and Constitutive’, The Southern Journal of Philosophy. XXX, Supplement. 5 speculative construction «صلـح جـاودان»، ماننـد خـدا و جهـان، یـک «ایـده» اسـت. ایـده از مصطلحـات مهـمکانتـی اسـت 6 خوبـی در نقـد عقـل محـض تعریـف و توضیـح شـده اسـت. ‌ کـه به گویــد کــه از تجربــهگرفتــه نشــده، و در جهــان ‌ کانــت، ایــده را بــه آن تصــوّر برآمــده از عقــل می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2