درآمدی بر صلح جاودان کانت

36 جنگ و صلح از دید کانت ها را به تشویش و ‌ های واقعی باید دولت ‌ دهند، همچنین تهدید مدام جنگ های آزاد و غیرمنضبط برداشته ‌ گامیکه با انسان .اضطراب مشابهی وادارد .های آزاد غیرمنضبط تکرار شود ‌ شود باید با دولت ‌ می خود، ‌ طورخودبه ‌ بیندکهغایتطبیعی، نه به ‌ )ولی ازسویدیگر،کانتمی ۲ کند. شرایطصلح باید برای تمام شهروندان ‌ که از طریق آزادی انسان عمل می ‌ ، اینشرایط را با جدّیتی صلحجاودان سوی ‌ به روشن باشد. او درکتابخود، کند و آنها را در ‌ بندی می ‌ گیرد، صورت ‌ کهگاهی شکل رندی و طربناکی می هایی ‌ شمرد؛ معاهده ‌ طور موجز برمی ‌ روزگار خود به ‌ های صلح ‌ قالب معاهده یسرّی». ‌ متشکّل از «موادّ مقدّماتی»، «موادّ قطعی» و «مادّه حیاتی است: «نظم مدنی در هر دولتی باید ‌ در میان موادّ قطعی یک مادّه ی امور ‌ جمهوری باشد.»کانت روابط میان نظم اجتماعی و رفتار در زمینه ای واقعی به صلح تنها در ‌ یابد. شرایط ضروری برای اراده ‌ خارجی را درمی دولتی ممکن استکه ویژگی آن آزادی قانونی است. زور ‌ یمردم به ‌ شودکه نظامسیاسیجمهوریباید بر همه ‌ آیا از این نتیجه می گوید: «هیچ دولتی حق مداخله در نظام سیاسی و ‌ تحمیل شود؟ یکمادّه می ی فدراسیونی از ‌ الملل تنها بر پایه ‌ حکومت دولتی دیگر ندارد.» زیرا قانون بین رغــم مصایــب وحشــتناکیکــه ‌ وحــدت نظامــی اخلاقــاً اســتقراریافته از ایــنکشورهاســت؛ و علی اش در زمـان ‌ وقفـه ‌ تـریکـه تـدارک بی ‌ جنـگ بـرای نـوع بشـر بـه همـراه دارد و مصایـب شـاید بزرگ آمیـز بـا مردمانـی ‌ رغـم اینکـه امیـد بـه حکومتـی صلح ‌ کنـد، بـاز هـم علی ‌ صلـح بـه آدمیـان تحمیـل می ی اسـتعدادهاییکـه در ‌ شـود) محـرک دیگـری اسـت، بـرای اینکـه همـه ‌ سـعادتمند همـواره دورتـر می .۴۱۱-۴۱۰ . ی ممکـن رشـد کننـد.» همـان. صـص ‌ درجـه ‌ گیرنـد بـه اعلی ‌ خدمـت فرهنـگ قـرار می ی مدن ـی را ‌ مفهـوم جامعـه فیلسـوفان ب ـزرگ ت ـر در همی ـن بخـش «کان ـت» از کت ـاب ‌ یاسـپرس پیش دهــد: ‌ توضیــح می Jaspers, K (1962) Kant, Arendt, H. (ed.) New York: A Harvest Book, p. 110.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2