درآمدی بر صلح جاودان کانت

40 جنگ و صلح از دید کانت ی ‌ سوی صلح جاودان مایل باشد)، آن جمهوری مرکزی برای اتحادیه ‌ باید به ِ همه، برحسب ‌ ها با دید حفظ آزادی ‌ گذاردکه دیگر دولت ‌ ملل در اختیار می هایچندیاز این ‌ تدریج، ازراه اتحادیه ‌ الملل، بدانبپیوندند. به ‌ یقانونبین ‌ ایده یابد.» ‌ ی فدراتیو رواج می ‌ دست، ایده تواند ‌ کندواینمی ‌ یمعینیبرایصلحجهانیترسیمنمی ‌ کانتهرگزبرنامه وطن، ‌ ی جهان ‌ ی سیاسی او نسبت داده شود: جامعه ‌ جدیت و عمق اندیشه ‌ به نیافتنی است؛ این نه اصلی تقویمی،که اصلی ‌ است. زیرا این دست 11 یک ایده ی مأموریت نوع ‌ مثابه ‌ توانیم آن را با تواناییخود به ‌ تنظیمی است. یعنی ما نمی ی آن هستیمکه فرضبگیریم باید گرایش ‌ انسان دنبالکنیم، و ما حتیشایسته طبیعی در این جهت ما را یاری دهد. یکانـت اسـت. بـه طـور ‌ آمـد، یکـی از اصطلاحـات مهـم فلسـفه 6 کـه در پانوشـت ‌ ن ‌ چنا ‌ ایـده، هم 11 خلاصـه، «یـک مفهـوم متشـکل از صـور معقـولکـه از امـکان تجرب ـه فراتـر رود، عب ـارت اسـت از توانن ـد ‌ هـا مفاهیمـی هسـتند کـه نمی ‌ ). ایده B377 ،نق ـد عق ـل محـضای ـده؛ یعن ـی مفه ـوم عق ـل» ( جویــی ‌ تواننــد اندیشــیده شــوند. «هرچــه بــرای شــناخت فهــم مخاطره ‌ شــناخته شــوند، ولــی می شـکلی دیگـر، ول ـی هرگـز ن ـه ب ـدون ‌ گی ـرد ـــ به ‌ بیهـوده اسـت، از طری ـق عقـل در دسـترس ق ـرار می هـا فاقـد ابـژه هسـتند، نقـش مثبتـی در شـناخت علمـیکـه بـدان جهـت و معنـا ‌ فهـم.» «گرچـه ایده هــا در جهــان هســتند ولــی ‌ کننــد.» مثــً جهــان یــک ایــده اســت: «تمــام ابژه ‌ بخشــند، بــازی می ‌ می انــد. ‌ یکانــت خــدا، آزادی اراده و جاودانگــی روح همــه ایده ‌ جهــان یــک ابــژه نیســت.» در فلســفه یکانتـی: ‌ بنگریـد بـه شـرح یاسـپرس از مفهـوم ایـده Jaspers, K. Kant, pp. 53-57. همچنین بنگرید به: .۳۷۰-۳۶۳ ، صصی تاریخی مفاهیم فلسفه ‌ نامه ‌ فرهنگ تـوان آن ‌ تـوان آن را فهمیـد ول ـی نمی ‌ بنابرایـن صلـح جـاودان از دیـد کانـت یـک ایـده اسـتکـه می را شـناخت و اثبـاتکـرد.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2