درآمدی بر صلح جاودان کانت

41 جنگ و صلح از دید کانت پس از جنگ ۱۷۱۴ دهد که در سال ‌ ارجاع می 12 پیر ‌ ـ ‌ کانت به ابه دو سن یصلحجاودان نوشتو آن زمان آن ‌ یمعروفی درباره ‌ جانشینی اسپانیا، رساله شهری به سخرهگرفت. ابه سازمانی از شهریاران را ‌ ای آرمان ‌ ی ایده ‌ مثابه ‌ را به نیت] خیر آنان بود. آنچهکانت =[ ی ‌ ی اراده ‌ طرح انداخت. سیستم او بر پایه فرض ‌ ِ «جمهوری» را پیش ‌ ی مردم است. او نظام سیاسی ‌ در ذهن دارد، اراده ای تدوین ‌ گیرد. ابه برنامه ‌ هایخود را ازضرورتنتیجه می ‌ گیرد و استنتاج ‌ می کند که شهریاران باید بدان اهمیت دهند.کانتطرحکلی یک راه را رسم ‌ می کنند. ابه امیدوار ‌ کند که در آن امر اخلاقی باضرورتطبیعی تقارن پیدا می ‌ می ی ‌ باره، صلح ابدی استقرار یابد. کانت در چهارچوب فلسفه ‌ استکه، یک کند. ‌ هایصلح جاودان را تدوین می ‌ فرض ‌ تاریخ خود، پیش ی ‌ از دید کانت، تحول از وضع طبیعی جنگ به وضع صلح میان همه ی نخست، در هر کشوری ‌ پذیرد. در مرحله ‌ آدمیان طی مراحلی صورت می الملل بر روابطمیان ‌ یدوم قانون بین ‌ شود، در مرحله ‌ یکنظام قانونی برقرار می شود ‌ وطنی شناخته می ‌ ی سوم با نظم جهان ‌ گردد، مرحله ‌ ها حاکم می ‌ دولت ی نوع ‌ ها همچون شهروندان دولتی جهانیکه همه ‌ ها و دولت ‌ که در آن انسان شوند. ‌ انسانی را در بر دارد، نگریسته می ها ‌ دهد.انسان ‌ کانتاینمفهومشهروندیجهانراتنهادریکنقطهبسطمی نهایتپراکندهزندگیکنند،زیراسطحزمینمحدود است. ‌ نحوبی ‌ توانندبه ‌ نمی ها آنها را زحمت بدهند، و از حقوق ‌ آنها باید با زندگی در کنار دیگر انسان ی ممکن برای بازرگانی بهره بگیرند. این امر، حق ‌ یشالوده ‌ مثابه ‌ زمینخود به ی نــوآور فرانســوی. چــه بســا او در طــرح ‌ ) نویســنده ۱۷۴۳-۱۶۵۸( Abbé de Saint-Pierre 12 المللــی بــرای حفــظ صلــح، فضــل تقــدم داشــته باشــد. ‌ پیشــنهاد ســازمانی بین

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2