درآمدی بر صلح جاودان کانت

46 سوی] صلح جاودانکانت ‌ تفسیری بر [به دهد. ‌ خود شرح می ‌ خودی ‌ را به 3 نویسکانتی اصول قانونیت ‌ پیش یصلحجهانیممکن است،شرایط ‌ منزله ‌ از آنجاکهصلحجاودان تنها به اند. آنها ‌ یابنده تعریفشده ‌ یگسترش ‌ ی قطعی در سه حلقه ‌ قانونی با سه مادّه دوم، «قانون 4 ها در درون دولت»، ‌ از این قرارند: نخست، «قانون مدنی انسان و سوم، «قانونشهروندیجهان تا 5 ها، در ارتباط با یکدیگر» ‌ المللی دولت ‌ بین ها در تعاملخارجی، خودْ شهروندانِ دولت جهانیِ ‌ ها و دولت ‌ جاییکه انسان صلح جهانی جایی نخواهد داشت مگر آنکه 6 شوند». ‌ نوعِ انسانی قلمداد می ی نوع بشر را در بر بگیرد. ‌ شرایط قانونی در هر سه قلمرو اعمال شود و همه گوش امروزی ما ‌ ای به ‌ ی قطعی، غریب و تا اندازه ‌ زبانِ این سه مادّه آید. اینموادّ نیازمندتفسیریهستندکه ازخودمتونکانتبرگرفته ‌ نامفهوممی اند. موادّ قطعی از این قرارند: ‌ شده «نظام حکومتیشهروندان هر کشوری باید جمهوری :‌ ی قطعی اول ‌ مادّه باشد.» گوناگون 7 هایسیاسی ‌ توانندنظام ‌ هامی ‌ یصلحاستکهدولت ‌ اینمقدمه داشته باشند. آنها باید فقط در یک نکته با هم توافقکنند: در قانونیت بنیادی هاییکه تحت حاکمیت ‌ خود، برآمده از طبیعت عقلانی انسان. تنها، دولت 3 Legality 4 Jus civitais 5 Jus gentium 6 Jus cosmopoliticum 7 Verfassung/constitution

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2