درآمدی بر صلح جاودان کانت

56 سوی] صلح جاودانکانت ‌ تفسیری بر [به دادن و ‌ کنند، ولی از انجام ‌ گوید مردم از این اصول حیا نمی ‌ کانت می نمایی قدرت ‌ شوند. افتخار سیاسی از بزرگ ‌ ماندن در آنها شرمگین می ‌ ناکام آید. کانت همچون بصیرتی تجربی آنچه را ‌ ی ممکن پدید می ‌ به هر وسیله کند ــ قواعد ‌ اند، انکار نمی ‌ استنتاجکرده 18 وکاتیلیا 17 ارتاشاسترا و 16 ماکیاولی سیاسی 19 ی بصیرت» ‌ مهارت برای دستیابی به قدرت و حفظ آن. این «آموزه ) دبیــر و دیپلمــات و اندیشــمند سیاســی ایتالیایــی و ۱۵۲۷-۱۴۶۹( Niccolo Machiavelli 16 .گفتارهــا و شــهریاری ‌ ی دو کتــاب پــرآوازه ‌ نویســنده داری، سیاسـت ‌ ی فنـون مملکـت ‌ زبـان سانسـکریت دربـاره ‌ یکهـن هنـدی به ‌ رسـاله Arthashastra 17 اقتصـادی و اسـتراتژی نظامـی. منســوب بــه ارتاشاســترا ی ‌ ) حکیــم هنــد باســتانکــه رســاله Chankaya یــا چانکایــا ( Kautilya 18 شــناس و رایــزن دربــار ســلطنتی. ‌ اوســت: آمــوزگار، اقتصــاددان، قانون 19 Doctrine of prudence شناســد. وی توانایــی عملــی مــا بــرای ‌ کانــت میــان اخــ ق و بصیــرت تمایــزی قاطــع می دانــد. انســان از طریــق ‌ هــا و چگونگــی رســیدن بــه آنهــا را «بصیــرت» می ‌ گزینــش هدف مندانــه ‌ رســاند. رفتــار بصیرت ‌ چیــزی بــه ســعادت او یــاری می ‌ توانــد معیــنکنــد چه ‌ بصیــرت می زنیــمکــه فــ ن چیــز ‌ ی تمایــ ت ماســت: «تنهــا بــه ایــن دلیــل دســت بــه عمــل می ‌ همــواره زاده خواهیــم بایــد بیندیشــیم کــه چگونــه ‌ کــه تصمیــم گرفتیــم کــه چــه می ‌ خواهیــم... همین ‌ را می خواهــد، ‌ آن را بــه دســت آوریــم.»کانــتکاربــرد عقــل در ایــن مــوارد را «مقیــد بــه تجربــه» می خواهیــم و چگونــه بایــد بــه آن برســیم. ‌ گیریــم کــه چــه می ‌ تجربــه یــاد می ‌ زیــرا فقــط به شــود ‌ ایگفتــه می ‌ ی پیچیــده ‌ ) در زبــانکانــت بــه نظریــه Lehre/doctrine از ســوی دیگــر «آمــوزه» ( ِ شــناخت پیشــینی ماســت. کانــت میــان «آمــوزه» ‌ هــا بــرای بســط و تقویــت ‌ ی بنیان ‌ کــه در بردارنــده توانی ـم دان ـش ‌ نویسـد: «م ـا می ‌ می نق ـد عق ـل محـض گ ـذارد. کان ـت در ‌ و «نق ـد» تمای ـزی قاط ـع می آموزیــک بــرای ‌ ها و مرزهــای آن را، همچــون یــک پیش ‌ ِ عقــل محــض و سرچشــمه ‌ ِ محــض ‌ داوری آموزیـک، آمـوزه نامی ـده نخواهـد شـد، بلکـه فقـط ‌ دسـتگاه عقـل محـض، بنگریـم. امـا چنی ـن پیش آموزیـک، در رابطـه بـا نظـرورزی، واقعـاً فقـط ‌ بایـد نقـد عقـل محـض نامیـده شـود. سـود ایـن پیش آموزیـک، بـهگسـترش عقـل مـا خدمـت نخواهـد کـرد، بلکـه تنهـا ‌ منفـی خواهـد بـود. زیـرا ایـن پیش ب ـه پالای ـش عقـل مـا خدمـت خواهـد کـرد، و او را از خطاهـا مصـون نگـه خواهـد داشـت، و ای ـن ). «نقـد» ادعاهـای مربـوط بـه اعتبـار ابژکتیـو منابع سـوبژکتیو A11/B25 خـود سـودی بـزرگ اسـت» ( هـای شـناخت سـروکار دارد. ‌ راسـت بـا ابژه ‌ کنـد، در حالـیکـه آمـوزه یک ‌ شـناخت مـا را بررسـی می بــاره بنگری ـد ب ـه: ‌ دراین Wuerth, J. (ed.) (2021) The Cambridge Kant’s Lexicon. Cambridge University Press, pp. 157-158.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2