درآمدی بر صلح جاودان کانت

67 سوی] صلح جاودانکانت ‌ تفسیری بر [به کندکهصلح باید تحقق یابد.شرّ ‌ ایرا بیانمی ‌ کند. بنابراین اوشیوه ‌ را بیانمی شان باید متوقفشوند. «هر خیری ‌ خاطرخودشان و پیامدهای ‌ وجنگتنها به شد ولی انجام نشده، باید در نهایت با ناتوانی انجام شود: ‌ که باید انجام می ی ‌ دهیشده باشد که تصمیم درباره ‌ هر دولتی باید از نظر داخلیچنانسازمان واقع بهای ‌ جنگ یا عدم جنگ را به اختیار رئیس دولت نگذارد ــکسیکه به ی مردم بگذارد.» ‌ عهده ‌ پردازد ــ بلکه به ‌ جنگرا نمی آمیز ‌ زدنخشونت ‌ نتیجه آنخواهدبودکه«وقتیهرموجودمُوذیاز آسیب بهدیگریناتوانشدومجبوربه اطاعتمحضازقانونگردید،دیگرموجودات کمکاوخواهند آمد». ‌ مُوذیازهمانسرشتبه خواهد که حق در نهایت پیروز شود.» در ‌ «طبیعت سرسختانه می دهد. مردم در آنجا به ‌ بینیمکه این امر رخ می ‌ های واقعاً موجود ما می ‌ دولت شوند،گرچه موقعیت درونی نوع ‌ ی حق در رفتار خود نزدیک می ‌ ادراک ایده کند، ‌ انسان مطمئناً تنها سبب آن نیست. نظم وضعیت قانونمندی ایجاد می ، «شکوفایی اخلاقی خیر یک ملت ‌ نه اخلاقمندی. ولی سپس بر این زمینه تواند توقع رود». ‌ می که در ‌ ی اصلی کانت این است: شرایط صلح جاودان، چنان ‌ ایده یُمن ضرورت طبیعی تحقق یابد. هرچه در ‌ نویس قانونی آمده، باید به ‌ پیش خواهند ‌ ها می ‌ دهد. آدم ‌ خاطر ترس و تشویش رخ می ‌ آزادی باید اراده شود، به خاطر امنیت به قانونیت عقلانی ‌ داردکه به ‌ زنده بمانند. وضعیتْ آنها را وامی رویکنند. حتی بدون هیچ بهبود اخلاقی درونی، انسان رفتار قانونی بیرونی بخشد. در نهایت، رویکرد اخلاقی غلبه خواهد کرد. ‌ خود را بهبود می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2