درآمدی بر صلح جاودان کانت

ِ دوست دیرین، مهدی ‌ ِ این اثر را به پیشگاه ‌ ِ فارسی ‌ برگردان ها ‌ کنم ــ از برای حق صحبت سال ‌ جامی، پیشکش می یمترجم ‌ دیباچه ِ‌ ِ تاریخی ‌ نگاری ‌ نامند. ولی نگاهی به وقایع ‌ قرن هجدهم را عصر روشنگریمی فقط برجستگی فلسفه یا رواج نقد، که همچنین ‌ دهد نه ‌ این قرن نشان می سوی ‌ به 1 هایچشمگیر اینعصر است. ‌ هایپیاپیدر اروپا، ازخصیصه ‌ جنگ )،درچنین 1804-1724( اثر ایمانوئلکانت 2 صلحجاودان:طرحیفلسفی، شرایطی نوشته شده است. ها بنگرید به: ‌ برای فهرستی از این جنگ 1 Guyer, P. (2008) ‘On Ethic of Peace Grounded on Justice: An Eighteenth-Century Voice’, in Ciprut, J. V. (ed.) Ethics, Politics and Democracy: From Primordial Principles to Prospective Practices. MIT Press, pp. 59-63. 2 Zum ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2