درآمدی بر صلح جاودان کانت

8 ی مترجم ‌ دیباچه به 1795 ایمانوئل کانت، جستار کوتاه، اما تأثیرگذار خود را در اوت چاپخانه سپرد؛ کمی پس از آنکه مارس همان سال، فردریک ویلیام دوم )، از «جنگائتلافاول»کنارکشیده و پیمان 1797-1786 ِ پادشاهی ‌ (دوران هاگذرا هستند و ‌ دانستکه این پیمان ‌ صلح را امضاکرده بود. ولیکانت می های جنگ به هم بخورد، باز ‌ نفع یکی از طرف ‌ ی قوا به ‌ محض آنکه موازنه ‌ به افتد و جنگ از ‌ ی اروپا می ‌ هوس لشکرکشی در سرودل پادشاهان خودکامه های ‌ کانت در چنین موقعیتی فرصت را مغتنم دید تا ایده 3 شود. ‌ سر گرفته می یصلحجاودان را به رویکاغذ بیاورد، و به آگاهی عموم برساند. ‌ خود درباره -1694( سو،کسانی چون ولتر ‌ به این 1713 ویژه، از سال ‌ پیش از او ، به ) و فردریک 1716-1646( نیتس ‌ )، لایب 1778-1712( )، روسو 1788 ی آن ‌ ) به اینموضوع اندیشیده یا درباره 1786-1740 کبیر (دوران پادشاهی 4 نوشته بودند، بدون آنکه در نظر یا عملگشایشیچشمگیر پدید آورده باشند. ویژه، درسانسور نوشتارهای ‌ ِ دولتوکلیسا، به ‌ دستی ‌ استبدادسیاسی و هم روشنگری،گذرگاهعافیترا در ایندورانتنگکرده ‌ هاوهوادارانجنبش ‌ چهره ی فردریککبیر، برخلاف او که «مستبدی ‌ بود. فردریکویلیام دوم، برادرزاده رفت ‌ شمار می ‌ اندیشی و خصم روشنگری به ‌ بود، اهل تعصب و جزم 5 منوّر» گرفت. ویل ‌ و بر استادان، اندیشمندان، و رهبرانجنبشروشنگریسختمی یهستی ‌ نویسد: «اگر فردریککبیر پا بهعرصه ‌ ِ خودمی ‌ تاریختمدندورانتدر نقد وقتایمانوئلکانترا نداشته باشیم. ‌ نگذارده بود، امکانداشتکه ما هیچ .۸۸ همینکتاب، ص ، کانتصلح جاودان تفسیری بر یاسپرس،ک. 3 4 Koen, M. (2001) Kant: A Biography, Cambridge University Press, p. 383. 5 enlightened despot

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2