درآمدی بر صلح جاودان کانت

78 سوی] صلح جاودانکانت ‌ تفسیری بر [به وشرطی ‌ قید ‌ ِ بی ‌ اکنون اجرا شود. در ارتباط با جنگ، این اندیشیدن به صداقت انجامد. جنگهمواره نارواست. ‌ می ورزی ‌ یمعنایاندیشیدنکانتنیست.ایناندیشیدن،فلسفه ‌ ولیاینهمه ورزد.کانتدر پی بیدارکردنکاملچیزی استکه ‌ است. هر انسانی فلسفه می ی ما اهمیت فلسفه، ‌ تازه شروع به جنبشکرده است. او باور دارد در زمانه برای رستگاری نوع بشر، باید با حرارت تمام و حتی آیرونی بیان شود. در این آید ‌ ی سرّی می ‌ نویس معاهده، پس از موادّ مقدماتی و موادّ قطعی، مادّه ‌ پیش ی دوم» به ویراست دوم رساله افزوده شده است). این ‌ عنوان «تکلمه ‌ (که به مادّه از این قرار است: ی ‌ های راهنمای فیلسوفان درباره ‌ ی جنگ به اصل ‌ های آماده ‌ «باید دولت امکان صلح عمومی رجوعکنند.» فلسفه، یعنی «عقل انسانیکلی (از نظر مردان پیداکند. ‌ گذار)» باید جایی در اندیشیدن دولت ‌ اخلاقی قانون نظر ‌ ی سرّی برای چیست؟ زیرا «برای مقامات یک دولت به ‌ این مادّه ی اصول رفتار خود ‌ (فیلسوفان)» درباره 37 رسد که «از تبعه ‌ تحقیرآمیز» می کسب راهنماییکنند». ی ‌ تواند کسب مشورتکند؟ از راه اجازه ‌ بنابراین چگونه یک دولت می ی اصول راهنمای جنگاوری و ‌ دادن به فیلسوفان درباره ‌ سخن آزاد و عمومی طور تلویحی ‌ دهد که [کسب نظر از فیلسوفان] به ‌ آوری. دولت اجازه می ‌ صلح سازد). نیاز نیست تا فیلسوفان را فراخواند، چون ‌ رخ دهد (یک راز از آن می گویند. ‌ آنها اگر ممنوع نشده باشند، خود سخن می 37 Subjects

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2