درآمدی بر صلح جاودان کانت

84 سوی] صلح جاودانکانت ‌ تفسیری بر [به اکنون فارغ از دوگانگی عملکنند و «هیچگمان خطرناکی برای دولت» را شده»یکانتبرنینگیزند. مراد او از ‌ هایعمومی و آزادانه بیان ‌ ی«دیدگاه ‌ درباره ای از کلمات اوست». ‌ «ردّ صریح هرگونه تأویل بدخواهانه 44 این شرط استثنا ی ‌ یفلسفه ‌ یممنوعیتهرسخننوشتارییاگفتاریدرباره ‌ کانتتجربه خاطر تأیید انقلاب فرانسه در ‌ دانستکه به ‌ او می 45 آورد. ‌ دین را به خاطر می مقام یکژاکوبن نکوهششده است. در آن زمان او درخطری نبود اما چه بسا ی تاریخ و ‌ اش[درباره ‌ های ‌ ی انبساطخاطرشبودکه خود بخواهد اندیشه ‌ مایه خواند، به هر روی، بدون مزاحم بمانند. ‌ سیاست]که آنها را رؤیاهایمهملمی دانان در مقام ‌ نگریستکه حقوق ‌ کانت با آیرونی به این واقعیت می ی نماد ‌ منزله ‌ تنها ترازو، که شمشیر عدالت را به ‌ نمایندگان قدرت دولت، نه گیرند ــ «که نظر ‌ اند. اگر ترازو از کار بیفتد، آنها شمشیر را برمی ‌ برگزیده دان را که، در عین حال، (و از نظر اخلاقی نیز) فیلسوف نیست، ‌ حقوق ِ حقوقـی ‌ ) را بـه فارسـی saving clause یـا severability clause (بـه انگلیسـی Clausula salvatoria 44 معنــای آن اســتکــه اگــر ‌ گوینــد. شــرط اســتثنا منــدرج در قــرارداد یــا قانــون به ‌ «شــرط اســتثنا» می اعتبـار ‌ اجـرا بـود یـا ملغـی شـد، باقـی شـروط و مقـررات به ‌ برخـی از شـروط یـا مقـررات آن غیرقابل هــای نامعتبــر یــا ‌ ماننــد. هــدف شــرط اســتثنا آن اســتکــه تــا جــای ممکــن بخش ‌ خــود باقــی می رود، حفـظکنـد. ‌ ای را کـه از قـرارداد توقـع مـی ‌ ویـژه موفقیـت اقتصـادی ‌ اجـرای قـرارداد، به ‌ غیرقابل اجـرا نباشـند، باقـی آنهـا ‌ گویـد کـه حتـی اگـر برخـی از مـوادّ ایـن پیمـان صلـح قابل ‌ واقـعکانـت می ‌ به الاجراین ـد. ‌ و لازم ‌ اعتب ـار خـود باق ـی ‌ به Die Religion inner�( دیـن در درون مرزهـای عقـل محـض ای اسـت بـه انتشـار پردردسـر ‌ اشـاره 45 . انتشـار ایـن اثـر بـه صـدور حُکم سـلطنتی ۱۸۹۳ ) در سـال halb der Grenzen der bloßen Vernunft ) انجامی ـد ک ـه در آن ب ـا لحن ـی شـدید،کان ـت مته ـم و تهدی ـد شـده ب ـود. کان ـت Königl Reskript( ) بـه ۱۷۹۸( ها ‌ جـدال دانشـکدهحُکـم فردریـک ویلهلـم دوم و پاسـخ خـود را بـدان در آغـاز کتـاب چـاپ رسـاند. بـرای متنـی دوزبانـه از ایـن اثـر بنگریـد بـه: Kant, I. The Conflict of Faculties (Der Streit Der Fakultaten), Translated by Gregor, M. J. New York: Abaris Books (1979).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2