درآمدی بر صلح جاودان کانت

85 سوی] صلح جاودانکانت ‌ تفسیری بر [به او تنها قوانین موجود را 46 کند، زیرا مقام ‌ ی اغواگرترین رویّه جلب می ‌ مثابه ‌ به اند یا نه.» با ‌ کند، بدون آنکه تحقیقکند که آیا آنها نیازمند اصلاح ‌ اعمال می ی خود را ‌ دانشکده 47ِ‌ واقع دانی ‌ ی به ‌ دان درجه ‌ در دست داشتن قدرت، حقوق های الهیات و حقوق در ‌ سو، دانشکده ‌ وسطی به این ‌ بیند (از قرون ‌ می 48 عالی شدند). همین ‌ یهنرها،عالیخوانده می ‌ یفلسفه ودانشکده ‌ قیاسبا دانشکده دانند.گرچه ‌ یمتأله نیزصادق است: «بنابراین فلسفه راکنیز الهیاتمی ‌ درباره 49 کشاو.» ‌ ِ بانوستیا دنباله ‌ دار ‌ جای پرسشاستکه آیا اینخدمتکار، مشعل ی ‌ ی مسائلی که کانت بیشترین جدیت را درباره ‌ زبان آیرونیک درباره های صرفاً نظرورز یا تحقیقاتصرفاً علمی او یافت ‌ آنها داشت، در اندیشه ها با واقعیتتاریخیو انسانی ‌ شودکه اندیشه ‌ شود، تنها درجایییافتمی ‌ نمی کنند. ‌ تماس پیدا می آورد ‌ ِ ضرورت، فرصتتحققعقل را پدید می ‌ ی اصلی او ــکه اجبار ‌ ایده کرد بیماری را با ‌ ای تشریح شده است: پزشکی سعی می ‌ ــ در قالب مطایبه برشمردن علائم بهبودی، یک بار در نبضاو، یک بار در بلغم او و یک بار در اشچطور است، بیمار ‌ تنفساو، دلداریدهد. یکروز وقتی از او پرسیدحال دهد: ‌ میرم.»کانت ادامه می ‌ همه بهبودی دارم می ‌ پاسخ داد: «من از فرط این های عمومی را ناشی از یأس از ‌ کنمکه بیماری ‌ کس را ملامت نمی ‌ «من هیچ رستگاری نوع بشر و پیشرفت او به امور بهتر بداند. ولی به درمان پرخطریکه گوید ‌ سرعت به بهبودی بینجامد، اعتماد دارم. او می ‌ هیوم نقلکرده و باید به 46 Office 47 Lower 48 Higher ها. ‌ جدال دانشکدهباره بنگرید به: ‌ دراین 49

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2