درآمدی بر صلح جاودان کانت

88 سوی] صلح جاودانکانت ‌ تفسیری بر [به ریزیشود. این ‌ شناختی،شناخته و برنامه ‌ شناختییا از نظرجامعه ‌ یا از نظر روان شماریکه روند تاریخ را ‌ های بی ‌ باید با خود عقل انجام شود؛ با همت انسان سازند. ‌ می سوی]صلحجاودانمراجعه ‌ ی[به ‌ یادداشتنویسنده:برایشناخترساله ی تاریخضروری است. آنها منبع ‌ به دیگر آثار کانتدر بابسیاستو فلسفه قول در جستار من هستند. برای فهمکلیکانت به فصل «کانت» ‌ چندین نقل دهم. برایدریافتی از وضع ‌ ارجاع می 51 ام، فیلسوفان بزرگ، ‌ درجلد اولکتاب 52 ی نوع بشر. ‌ ام، آینده ‌ حاضر بهکتاب 51 Jaspers, K. (1962) The Great Philosophers. New York: Harcourt, Brace & World. 52 Jaspers, K. (1961) The Future of Mankind. Chicago: University of Chicago Press.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2