مبانی مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز

پرهیز ‌ ی خشونت ‌ مبانیِ مبارزه  44 دانیم ‌ طـور کـه همـه می ‌ بـا ایـن وجـود، همان : سـاتیاگراها. ۲ ی ‌ مرحلـه مدیریت نیسـتند. مواقعی هسـت که (در ِ قابـل ّ هـا همیشـه تـا این حد ‌ منازعه مـوارد) کسـانی که بایسـتی متقاعدشـان کنیـم، دلیل ِ در اغلـب ً عمـل، تقریبا رود. ایـن همـان موقعیتی اسـت که سـاتیاگراها ‌ شـان نمـی ‌ ه ّ و منطـق تـوی کل بـه معنـای آن اسـت ً دهـد. ایـن غالبا ‌ ارزش و قابلیـت خـود را نشـان می ِ کـه آنان را رنـج دهیـم، داوطلب ‌ جـای آن ‌ دیگران، به ِ کـه بـرای بیـدار کـردن طـور کـه گانـدی ‌ رنـج بـر خویشـتن شـویم. همان ِ داشـتن ‌ پذیـرش و روا هـا اهمیت اساسـی دارند ‌ خاطـر نشـان کـرده اسـت، "چیزهایی که بـرای آدم بـه ِ آینـد بلکـه بایسـتی از طریـق ‌ دسـت نمی ‌ خالی به ‌ و ‌ منطـق خشـک ِ توسـط مهم را ً خواهید چیـزی حقیقتا ‌ رنـج کسـب شـوند ... اگـر می ِ جـان خریـدن ها را نیـز تکان ‌ ـق کنیـد نبایـد فقـط منطـق را اقنـاع کنیـد، بایسـتی قلب ّ محق ]۲۰[". دهید ل رنج بخشـی ّ د. تحم َ خوان ‌ می 1 ـل رنج" ّ واقـع این را "قانون تحم ‌ گانـدی به ترنـد، ‌ خشـونت در منازعاتـی اسـت کـه خطیر ‌ بی ِ سـازی ‌ حیاتـی از متقاعد رنـج از نوع مقاومـت در برابر خشـونت فیزیکی باشـد یا ِ ـل ّ خـواه ایـن تحم .پوشـی از لـوازم رفـاه و آسـایش یـا چیزهایی دیگر از این دسـت ‌ چشم ی ‌ ای از مرحله ‌ در واقع دنبالـه ۳ ی ‌ مرحله 2 ی. � نهای ِ : فداکاری ۳ ی ‌ مرحلـه مـرگ و زندگـی رسـیده اسـت. ِ یـت ّ جـا قضیـه بـه جد ‌ اسـت، امـا در این ۲ ِ هـای معمـول ‌ تکنیک ۲ ی ‌ دهـد کـه مـا در مرحلـه ‌ آن رخ می ِ ایـن در پـی 1. law of suffering 2. The Ultimate Sacrifice

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2