جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 4 و دیگران نیز حاضر بودند به گورستان بهشت زهرا بیایند و مراسم خانوادگی بر مزار محسن برگزار کنند. 6 اما تا آن زمانی که من شاهد بودم مادر و پدرم هرگز چنین رابطه ای را با محل دفن فرضی زهرا در گورستان خاوران پیدا نکردند. 7 حال «گروه کاری» تائید کرده است که محسن نیز ناپدیدشده قلمداد می شود. به این معنی که روشن نیست که او در آن محلی که در اسناد رسمی بهشت زهرا محل دفن او عنوان شده است واقعا دفن شده باشد. در این صورت رابطه مادر و پدرم با آن محل چگونه می توانست باشد؟ آنان به داشتن یک محل دفن مشخص دل خوش بودند ولی با تائید ناپدیدشده گی محسن این رابطه می توانست دچار اختالل جدی شود. و شاید رابطه مادر و پدرم با محل دفن زهرا و محمدرضا کامال گسسته میشد . آیا تشدید این ابهام ها موجب ضربه ای عاطفی و احساسی برای مادر و پدرم و همه ما نبود؟ من شاهد این وابستگی عاطفی شماری از خانواده های اعدام شدگان دهه شصت به گورستان خاوران و گورهای اعدام شدگان در بهشت زهرا بودهام. گویا ما از نظر عاطفی نیاز داشتیم که با باور به اینکه عزیزانمان در گورهای فردی و جمعی گورستان خاوران و بهشت زهرا دفن هستند ابهام و تشویش ناشی از بی خبری را مهار کنیم . از جمله ناجیه پیوندی، مادر همسرم، که خواب دیده بود پسرش مهرداد، از قربانیان کشتار تابستان 67 در زندان اوین، در گوشه ای از گورستان خاوران دفن است و تا زمانی که توان داشت هر جمعه به این گورستان رفت و آنجا را محافظت و مراقبت کرد. گویا مادر تنها برای روزهای جمعه که به گورستان خاوران می رفت زنده بود و زندگی میکرد . رسمیت یافتن ناپدیدشدهگی مهرداد چه تاثیر عاطفی و احساسی بر او می توانست داشته باشد؟ اینک من از فراز سالیانی که بر ما گذشته است به این نکته فکر می کنم که آیا بهتر نبود به رسمیت شناختهشدن ناپدیدشده گی عزیزانمان را برای پرهیز از آسیب های روانی، احساسی و عاطفی بیشتر به فراموشی می سپردیم؟ آیا دانستن حقیقت و اجرای عدالت در 6 تعدادی از اعضای خانوادهام هرگز به گورستان خاوران نیامدند. 7 خواهرم منصوره میگوید هرچند مادرمان در بهشت زهرا راحت تر بود اما تفاوتی میان وابستگی عاطفی او به محل دفن فرضی زهرا در گورستان خاوران و محل دفن محسن در گورستان بهشت زهرا وجود نداشت.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2