جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 8 برخی سئواالت مهم که در این نقدها و دفاعیات وجود داشتند و می توانستند ما را به تفکر بیشتر فرابخوانند در زیر آوار برخوردهای فضل فروشانه، رویارویی های خصمانه و ایرادها و تمجیدهای سطحی پنهان ماندند. این بحث ها نشان از آن داشت که ابهاماتی جدی در تعریف های ارائه شده در اسناد بین المللی، عملکرد و تفسیرهای ارائه شده از طرف نهادهای نظارتی، احکام دادگاه های حقوق بشر اروپا و قاره آمریکا، اظهار نظرهای کمیسیون های حقیقت و اظهار نظرهای نهادهای محلی، ملی و بین المللی غیردولتی مدافع حقوق بشر وجود دارد که سبب سردرگمی در میان فعاالن سیاسی و حتی محافل آکادمیک شده است. این مقاله چهار فصل دارد. در فصل اول به تبارشناسی جنایت « ناپدید سازی » پرداختهام. الف) ناپدید سازی عمال در کشورها، مناطق و زمان های مختلف چگونه اتفاق افتاده و قربانیان و عامالن چه کسانی بودند؟؛ ب) چگونه مقاومت در برابر ناپدیدسازی شکل گرفت و چه نهادهای رسمی و غیررسمی در شکل گیری یک جنبش جهانی علیه ناپدیدسازی نقش ایفا کردند؟ پ) اطالعات چگونه در جنبش جهانی حقوق بشر جریان مییابد؟ و ت) آثار مثبت و کمبودهای گزارشدهی در مورد ناپدیدسازی در سطح محلی، ملی و بینالمللی چیست؟ فصل دوم به کنکاش در تعریف های جنایت ناپدیدسازی در چهار سند مهم بینالمللی، یعنی «اع میه»، « ال میثاق قارهای» ، اساسنامه رم و « میثاق بینالمللی» اختصاص یافته است. در این تعریفها در بیشتر موارد از عبارات شبیه به هم استفاده شده است که از برخی جهات مهم بحث برانگیز هستند. در مواردی هم، به ویژه در تع ریف اساسنامه رم، تفاوتهایی جدی با سه سند دیگر مشاهده میشود. در بخش اول با ارائه تعریفهای ناپدیدسازی اجزای اصلی آنها را با هم مقایسه کردهام. در بخش دوم به ابهامات موجود در این تعاریف و تفاسیر رسمی که برای بر طرف کردن آنها ارائه شده پرداختهام. در فصل سوم مبانی کار «گروه کاری» را بررسی میکنم. در بخش اول به شرایط پذیرش یک پرونده ، در بخش دوم اقدامات «گروه کاری» برای روشن شدن سرنوشت و مکان ناپدیدشدگان معرفی شده است و در بخش سوم به شرایطی که یک پ رونده روشنشده،

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2