جستاری در ناپدیدسازی قهری

11 تبارشناسی جنایت « ناپدید سازی قهری» بهار کوتاه شکوفایی گفتمان حقوق بشر و تالش برای اجرای آن پس از تشکیل سازمان ملل متحد و تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر بالفاصله در سایه تالش ها برای بازسازی ویرانی های جنگ جهانی دوم، جنگ سرد و سرکوب جنبش های استقالل طلبانه جای خود را به زمستانی طوالنی داد. بهبود شرایط اقتصادی در جهان، پیروزی های جنبشهای آزادی بخش، پیروزی های مهم جنبش حقوق مدنی در آمریکا، مبارزه علیه جنگ ویتنام، جنبش جوانان و روشنفکران و اوج گیری جنبش فمینیستی در دهه شصت و هفتاد در اروپا و آمریکا، امضای پیمان هلسینکی در مرداد )1975( 1354 1 ، اجرایی شدن «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» در فروردین 1976( 1355 ) و پیروزی جیمی کارتر در آبان 1976( 1355 ال ) در ایا ت متحده که گویا مسئله حقوق بشر را به یکی از مبانی تنظیم سیاست خارجی آمریکا تبدیل کرد از جمله مهمترین عواملی بودند که مقاومت در برابر جنایت دولتی و سیاسی و در نتیجه توسعه جنبش جهانی حقوق بشر را تسهیل کردند. با اطمینان می توان مدعی شد که مقاومت در برابر جنایتهای دولتی و سیاسی همیشه وجود داشته است. این مقاومت های پراکنده ابتدا در سطح محلی و سپس ملی، منطقهای و بین المللی به هم پیوسته و جنبشی تاثیر گذار برای مبارزه با نقض حقوق بشر بهوجود آوردند. این جنبش تاثیری تعیین کننده در تصویب و اجرایی شدن میثاق های منطقهای و بینالمللی حقوق بشری داشتهاند. در این فصل ابتدا نگاهی داشته ام به سیاست ناپدیدسازی قهری در 14 کشوری که 1 برای اطالع از قرارداد هلسینکی به بخش توضیحات مراجعه شود.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2