جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 12 بیشترین پرونده باز در نزد «گروه کاری» دارند، سپس توسعه مقاومت در برابر جنایت دولتی و در نتیجه شکل گیری جنبش جهانی حقوق بشر را بررسی کرده و در نهایت به مسئله گزارش دهی نهادهای مدافع حقوق بشر غیردولتی و نهادهای نظارتی پرداختهام. 2 گروه های هدف و روشهای ناپدیدسازی هر چند عناصر اصلی جنایت ناپدیدسازی در کشورهای مختلف یکسان بوده است، اما تفاوت های چشمگیری در سیاست ناپدیدسازی، روش اجرا و گروه های انسانی قربانی آن در کشورها، مناطق و زمان ال های مختلف قابل تشخیص است. مث در شیلی می توان یک تفاوت جدی در سیاست ناپدیدسازی پیش و پس از تاسیس مدیریت اطالعات ملی ( DINA ) مشاهده کرد. پس از تاسیس این نهاد قربانیان این سیاست از قبل انتخاب شده بودند. یا در گواتماال روش ناپدیدسازی در شهر و ده متفاوت بود. در این بخش با بررسی گزارش های منتشر شده در مورد ناپدیدشدهگی در 14 کشوری 2 در 16 آذر 7( 1320 دسامبر )1941 هیتلر فرمانی با عنوان «شب و مه» ( The Night and Fog Decree ) صادر کرد. بر این اساس افرادی را که در سرزمین های اشغالی درگیر مبارزه با نیروهای آلمانی و دولت های دست نشانده بودند مخفیانه بازداشت و به آلمان منتقل میکردند . هدف این بود که با ایجاد ابهام در سرنوشت افراد جو ترور و وحشت را در کشورهای اشغالی تشدید کنند. بین هفت تا ده هزار نفر با این فرمان بازداشت شدند. (Dulitzky 2019, 430) برخی این سیاست را اولین مورد در اجرای ناپدیدسازی قهری می دانند. (Finucane 2010) در دادگاه نورنبرگ ژنرال کیتل ( Keitel ) به همین دلیل محاکمه و محکوم شد. دادگاه نظامی آمریکا در نورنبرگ نیز ال صراحتا وک یی که در تنظیم این سیاست نقش داشتند را به ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محکوم کرد. این بدان معنی بود که این جنایت، که بعدا ناپدیدسازی قهری نامیده شد، در زمان جنگ و صلح قابل پیگرد است. (Vitkauskaitė-Meurice and Žilinska 2010) عالوه بر آن شواهد زیادی در دست است که اتحاد شوروی نیز از دهه 1930( 1310 ) از سیاست ناپدیدسازی به شکلی سازمان یافته و بسیار گسترده بر علیه " دشمنان سوسیالیسم " یعنی روشنفکران، دهقانان، اقلیتها و هر کسی که مخالف سیاست های دولت شوروی، استالین و رهبران بعدی بود استفاده می کرده است. به عنوان مثال در کتاب «مجمع الجزایر گوالگ» اثر الکساندر سولژنتسین به موارد فراوانی از بازداشت و انتقال مخفیانه افراد بدون آنکه خانواده و نزدیکان آنها از این افراد اطالعی داشته باشند اشاره شده است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2