جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 14 دولتی و وابسته به دولت روشی انتقام جویانه در پیش گرفته و اقدام به بازداشت جمعی و فردی، ناپدید سازی گسترده و قتل فراقضایی بی رحمانه این مخالفان کردند. ناپدیدسازی در سریالنکا بخشی از سیاست ضدشورش دولت بود. الجزایر در الجزایر عمده ناپدیدسازی در دهه )1990( 1370 اتفاق افتاد، زمانی که گروه های اسالمی در اولین دور انتخابات چند حزبی پیروز شدند. تنها چند روز پیش از دور دوم انتخابات در 25 دی ( 1371 نیمه ژانویه ،)1992 نیروهای سکوالر در همدستی با نظامیان مانع پیروزی قطعی اسالم گرایان در این انتخابات شدند . پس از کودتا عمال الجزایر گرفتار یک جنگ داخلی شد که برای یک دهه دوام داشت. افراد در محل کار، خانه، محل تحصیل و یا در ایست های خیابانی به شکل فردی و جمعی توسط ماموران یونیفورم پوش یا افرادی با لباس شخصی بازداشت و سپس ناپدید می شدند. در برخی موارد حتی مقامات در ابتدا محل با زداشت فرد را به اطالع خانواده می رساندند. گفته می شود بین 7 تا 18 هزار تن از مخالفان و منتقدان حکومت و یا نزدیکان آنان ناپدیدشدند. در همین دوره گروه های مخالف نیز ص دها نفر را ربوده و سربه نیست کردند. (Göral) آرژانتین در آرژانتین نیز مانند دیگر کشورهای آمریکای التین و مرکزی و دریای کارائیب که حکومت های تحت حمایت آمریکا (نظامی یا غیرنظامی) بر سر کار بودند اعضای احزاب چپ گرا، روشنفکران، دانشجویان، اعضا و رهبران اتحادیه های کارگری، وکال، دهقانان و دیگر گروه های اجتماعی هدف سیاست ناپدیدسازی بودند. در این کشور نظامیان مجددا در اوایل فروردین ( 1355 مارس )1976 بر ای سرکوب نیروهای چپ گرا کودتا کردند. آنان با درس گرفتن از تجربه شیلی تالش کرد که توجه جهانی به مسئله بازداشت گسترده و ناپدیدسازی سازمانیافته در این کشور جلب نشود. از همان ابتدا قربانیان در محل کار، خیابان و در منازل خود غالبا توسط نیروهایی با لباس شخصی و بدون آنکه رسما هویت خود را اعالم کنند، هر چند تجهیزات و آزادی عمل آنان گواه آن بود که از ماموران دولتی هستند،

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2