جستاری در ناپدیدسازی قهری

تبارشناسی جنایت «ناپدیدسازی قهری » 13 که در آخرین گزارش سالیانه «گروه کاری» در )2022( 1401 بیشترین پرونده باز را داشتند یعنی به ترتیب عراق، سریالنکا، الجزایر، آرژانتین، گواتماال، پرو، السالوادور، کلمبیا، روسیه، پاکستان، شیلی، سوریه، فیلی پین و ایران این نکته را جستجو خواهم کرد که چه گروه هایی هدف سیاست ناپدیدسازی بوده و چه روش هایی برای اجرای این سیاست مورد استفاده قرار گرفته است و چه اشتراکات و تفاوت هایی میان ناپدیدسازی در این کشورها مشاهده میشود. 3 عراق در عراق همه گروه ها و افراد مخالف و منتقد حکومت و اقلیت های قومی (بهویژه کردها) و مذهبی (به ویژه شیعیان) قربانی سیاست ناپدیدسازی بودند. یکی از شناخته شدهترین موارد ناپدیدسازی در مرداد ( 1362 آگوست )1983 در استان کردنشین اربیل و علیه قبیله بارزانی اتفاق افتاد. در ظرف ده روز هشت هزار نفر عمدتا مردان جوان بازداشت شدند و پس از آن دیگر خبری از آنان در دست نیست. یا در )1988( 1367 در عملیات انفال دولت عراق اهالی صدها روستای کردنشین را مجبور به مهاجرت کرد و در جریان این عملیات حدود صد هزار کرد عراقی را بازداشت و ناپدید ساخت. (AI 1994, Ch. 1) النکا سری ناپدید النکا در سری سازی تا اواخر )1984( 1363 ناشناخته است و قتل مخالفان به شکلی علنی انجام می شد. از آن پس در شمال شرقی نیروهای دولتی و حتی نیروهای هندی که به کمک دولت سریالنکا آمده بودند مردان جوان متعلق به اقلیت تامیل را فردی یا جمعی بازداشت می کردند. پس از آن قربانیان ناپدیدشده و سپس به شکلی فراقضایی، از جمله در زیر شکنجه، به قتل رسیده و غالبا جسد آنان سوزانده میشد. (AI 1994, Ch. 2) پس از شورش نیروهای مخالف همکاری هند و سریالنکا در جنوب این کشور نیروهای 3 کشورهای عراق، الجزایر، سوریه، و ایران از خاورمیانه و شمال آفریقا؛ سری النکا، پاکستان و فیلیپین از آسیا؛ آرژانتین، گواتماال، پرو، السالوادور، کلمبیا و شیلی از آمریکای جنوبی و مرکزی و روسیه از اروپا.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2