جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 16 کمیسیون حقیقت پرو سه هدف مهم را برای این سیاست در نظر می گیرد الف) نگهداری فرد در خفا برای به دست آوردن اطالعات در زیر شکنجه؛ ب) سپس کشتن فرد بدون انجام روال قانونی و سربه نیست کردن جسد به اشکال مختلف و پ) راه حلی سریع و قابل دسترسی برای سرکوب مخالفان. (TRC 2001, 70-71) در این کشور نیروهای نظامی برای سرکوب مخالفان در م ناطقی که این نیروها حضور گسترده داشته و مردم عمدتا در مناطق روستایی زندگی می کردند وارد عمل شدند . در این موارد ناپدید سازی به شدت بسیار زیادی افزایش می یافت. الزم بود که روستائیان تفهیم شوند که هر گونه همکاری یا حتی همزیستی با شورشیان عواقب بسیار ناگواری خواهد داشت. (TRC 2001, 75) السالوادور جنگ داخلی در السالوادور از 1359 تا 1980( 1371 تا )1992 باعث مرگ یا ناپدیدشدن بیست تا صد هزار تن شد. (Green and Ball 2019) هر چند مخالفان نیز اقداماتی جنایتکارانه انجام داده بودند (از 22 هزار شکایت 800 مورد علیه مخالفان بود) اما یافته های کمیسیون حقیقت نشان داد که عوامل حکومت مسئول بیش از 85 درصد از جنایاتی بودند که اتفاق افتاده بود. (Betancur 1992, 35 and 37 of 203 ) کشتار روستائیان، قتل افراد، ناپدیدسازی و ربودن چهار روش متداول جنایت سیاسی در السالوادور بود. (Betancur 1992, 19 of 203) در السالوادور رهبران و فعاالن سیاسی و رهبران اتحادیهها و دیگر گروه هایی که مردم را سازماندهی می کردند یا مخالفان را یاری می دادند هدف سیاست ناپدیدسازی بودند. کلمبیا ابعاد ناپدید سازی در شصت سال مبارزه داخلی و سرکوب مخالفان در کلمبیا بسیار گسترده بود و بر اساس گزارش کمیسیون حقیقت کلمبیا از 1364 تا 1985( 1395 تا )2016 121768 نفر ناپدیدشده اند. (Colombian Truth Commission 2022, 137) در کلمبیا نیز مانند دیگر کشورهائی که بیشتر جمعیت در روستا زندگی می کردند و عمال نوعی از جنگ داخلی در آن جریان داشت تفاوتی آشکار میان روش های ناپدیدسازی در شهر و

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2