جستاری در ناپدیدسازی قهری

تبارشناسی جنایت «ناپدیدسازی قهری » 17 روستا مشاهده میشود. روسیه در روسیه ناپدیدسازی بخشی از سیاست دولت فدرال در منطقه چچن بود و به شکلی گسترده از طرف نیروهای دولت فدرال در جریان درگیری های آن منطقه در 1373 تا 1375 و 1994( 1378 تا 1996 و )1999 اتفاق افتاده است. هدف اصلی چچن ها و در جایگاه دوم اینگوش ها بودند. ناپدیدسازی افراد گاه به صورت جمعی (مثال با محاصره یک روستا و بازداشت تعداد زیادی از اهالی ) یا به شکل فردی انجام گرفته است. تعداد قابل توجهی از ناپدیدشدگان به قتل رسیده و غالبا در گورهای جمعی، که حداقل 52 محل آ ن ثبت شده، دفن گردیدهاند. (AI 2007) پاکستان دولت پاکستان در ابتدا ناپدیدسازی را به عنوان بخشی از سیاست " جنگ با ترور " به رهبری آمریکا آغاز و سپس علیه فعالینی که برای احقاق حقوق اقلیت ها، مانند بلوچها و سندیها مبارزه می کردند ادامه داد. (AI 2008, 8) در پاکستان افراد عمدتا توسط نیروهای امنیتی بازداشت یا ربوده شده و سپس نیروهای امنیتی بازداشت آنها را انکار و یا محل نگاهداری آنها را مخفی می کردند. در عین حال که نیروهای امنیتی و ارتش پاکستان نقشی جدی در سیاست دارند، اما سیستم قضایی در یک جدال مداوم برای محدود کردن حکومت و نیروهای امنیتی و اقدام علیه ناپدیدسازی است. (AI 2008, 11) شیلی در شیلی طرفداران سالوادور آلنده، رئیس جمهور قانونی از حزب سوسیالیست، مقامات حکومت وی، دانشگاهیان، روشنفکران و دانشجویان، اعضا و رهبران اتحادیه های کارگری، اعضای حزب کمونیست و میر (سازمان چپ رادیکال و منتقد چپ سنتی در شیلی) و از 1376 حتی حزب راست میانه دمکرات مسیحی که در اقدامات غیرقانونی علیه دولت آلنده مشارکت داشت هدف سرکوب بودند.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2