جستاری در ناپدیدسازی قهری

تبارشناسی جنایت «ناپدیدسازی قهری » 19 موید آن است که تا چه میزان اطالعات ارسال شده به «گروه کاری» ، از جمله به دلیل نگرانی بستگان از انتقام جویی دولت، محدود بوده است. (WGEID, AR 2021-22, 19) در ابتدا هدف سیاست ناپدیدسازی فعاالن سیاسی مرد بودند که تظاهرات را سازمان می دادند. (AI, 27) سپس توجه به کسانی که وضعیت را در سوریه نظارت می کردند یا کسانی که کمک های انسان دوستانه ارائه می دادند معطوف شد. با تشدید درگیری ها ماموران دولتی که مظنون به عدم وفاداری بودند به قربانیان این سیاست افزوده شدند. (AI, 44) در تمام این مدت کسانی که از مناطق تحت کنترل مخالفان به مناطق تحت کنترل دولت وارد می شدند قربانی این سیاست بودند. نکته مهم در سوریه این بود که افراد فرصتطلب ناپدیدشدهگی را محل درآمد خود کرده بودند. (AI, 51) فیلیپین در فیلیپین از 1354 تا 1975( 1375 تا )1996 حداقل 1600 نفر 5 ناپدید شده اند. (AI 1996) از 1354 تا 1359 عمدتا کشاورزان، دانشجویان، اعضای کلیسا، روزنامه نگاران و دیگر گروه های مشابه ناپدید می شدند. در سال های بعد مردان جوان فعال در نهادهای مدنی در شهر و روستا قربانی سیاست ناپدیدسازی بودند. (WGEID, AR 1996, Par 284) غالبا پلیس، نهادهای نظامی یا امنیتی افراد را بازداشت و در شبکه های بازداشتگاههای مخفی که مراکز آنها در پایتخت فیلی پین بود نگاهداری می کردند. (AI 1996) ایران در ایران در اوایل دهه شصت فعاالن سیاسی در محل کار، خیابان و منازل مسکونی به شکل غیرقانونی 6 توسط افراد با یونیفرم یا لباس شخصی و بدون هیچ حکمی بازداشت شده 5 حداقل 759 نفر در دوران فردیناند مارکوس ( Ferdinand Marcos ) از 1344 تا 1965( 1361 تا ،)1982 حداقل 830 نفر در دوران کورازون آکینو ( Corazon Aquino ) از 1365 تا 1986( 1371 تا )1992 و حداقل 46 نفر در دوران فیدل راموس ( Fidel V. Ramos ) از )1992( 1371 ناپدید شده اند. (AI 1996) 6 ماموران در اکثریت قریب به اتفاق موارد از ارائه مدارک و حکم بازداشت خودداری می کردند. درخواست این مدارک حتی می توانست سبب واکنش خشن ماموران شود.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2