جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 18 در چند ماه اول پس از کودتا غالب قربانیان به شکل انبوه توسط پرسنل نظامی بازداشت شده و به بازداشتگاه هایی که پس از کودتا تاسیس شده بودند، از جمله استادیوم سانتیاگو پایتخت شیلی، انتقال یافته و سپس ناپدید شدند. روزانه هزاران تن برای به دست آوردن اطالعاتی در مورد بستگان زندانی یا ناپدیدشده خود به این استادیوم مراجعه می کردند. (AI 1974, 24) پس از آنکه حکومت به اهداف اولیه خود مبنی بر بی اثر کردن مخالفان دست یافت، بازداشت ها و ناپدیدسازی های هدفمند توسط دینا 4 ، نهاد امنیتی که در اواخر پائیز ( 1352 اواخر )1973 آغاز به کار کرده بود ، انجام و قربانیان در بازداشتگاه های مخفی شکنجه و سپس ناپدید میشدند. (Chilean NCTR 1991, 22) سوریه در سوریه پس از آغاز تظاهرات مسالمت آمیز علیه دولت در سال )2011( 1390 دولت و نیروهای شبه نظامی وابسته به آن به شکل گسترده ای از سیاست ناپدید سازی علیه فعاالن سیاسی استفاده کردند. سه روش از ناپدیدسازی در سوریه گزارش شده است الف) قربانی بالفاصله یا پس از مدت کوتاهی پس از بازداشت ناپدید شده است؛ ب) زندانی که قبال بازداشت و محل نگاهداری او مشخص بوده به دالیلی از جمله مبارزات سیاسی و نظامی در خارج از زندان و یا در حین انتقال از یک زندان به زندان دیگر ناپدید می شد و پ) بستگان ناپدیدشدگان نیز خود به دلیل پیگیری وضعیت عزیزانشان هدف ناپدید سازی قرار می گرفتند. (AI 2015, 15-16) هر چند برخی نهادهای نظارتی اطالعات بیش از 60 هزار نفر را که از 1390 تا 2011( 1394 تا )2015 در سوریه ناپدیدشده اند جمع آوری کردهاند، احتماال این آمار با توجه به محدودیت های موجود بیشتر است. (AI, 7) در آخرین گزارش «گروه کاری» که در مرداد ( 1401 آگوست )2022 منتشر شده است تعداد افرادی که هنوز ناپدیدشده در نظر گرفته می شوند تنها 605 مورد است (WGEID, AR 2021-22, 11) که 4 دینا ( - DINA - National Intelligence Directorate Dirección de Inteligencia Nacional ) پلیس مخفی نظامی رژیم کودتا که در نوامبر 1973 شروع به کار کرده و در 14 جون 1974 رسما تاسیس شد و در آگوست 1977 منحل و نهادی دیگر جایگزین آن شد. (Chilean NCTR 1991, 101)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2