جستاری در ناپدیدسازی قهری

تبارشناسی جنایت «ناپدیدسازی قهری » 21 فعاالن سیاسی و مدنی، دانشجویان، وکال، رهبران اتحادیه ها، کسانی که در اقدامات بشردوستانه مشارکت و رهبران مذهبی که با قربانیان همراهی می کردند و افراد شاخص جامعه مدنی هدف سیاست ناپدیدسازی بودند. تنوع در ناپدید سازی سبب شده است که ارائه یک تعریف جامع و مانع از این جنایت دشوار باشد. به ویژه مرز میان این جنایت با اعدام فراقضایی، شکنجه و بازداشت و اعدام خودسرانه و اعدام شتابزده گاه بسیار مبهم است. 7 از همین روست که «گروه کاری» در زمان تنظیم اع المیه سازمان ملل در مورد ناپدیدسازی پیشنهاد می کند که از ارائه هرگونه تعریف برای ناپدیدشدهگی اجتناب شود تا «گروه کاری» بتواند با همه اشکال این جنایت برخورد کند و یک تعریف محدود از ناپدیدشدهگی فعالیت های آنرا با مشکل روبرو نسازد. (Brody and González. 1997, 376) شکل گیری مقاومت در برابر ناپدیدسازی در این بخش به این موضوع خواهم پرداخت که چگونه مقاومت در برابر ناپدیدسازی در سطوح مختلف شکل گرفته است، چگونه این مقاومت در رسانه های جمعی انعکاس یافته و تاثیر آنها بر گفتمان حقوق بشر و رویکرد نهادهای نظارتی چه بوده است. برای این منظور ابتدا مختصرا شکل گیری نهادهای پایه مانند همیاری و همبستگی میان قربانیان و بستگان آنان را بررسی کرده و سپس به شکل گیری سازمان های حقوق بشری غیردولتی مانند عفو بین الملل و تاثیر همه این عوامل بر افکار عمومی و نهادهای رسمی بین المللی مانند سازمان ملل متحد و نهادهای نظارتی آن خواهم پرداخت. بستگان قربانیان و مقاومت در برابر ناپدید سازی نیاز به توضیح چندانی نیست که مقاومت در برابر ناپدید سازی از تالش طبیعی بستگان 7 در برخی موارد تفکیک بازداشت، زندان و اعدام خودسرانه ( execution arrest, detention and arbiterary ،) محاکمه و اعدام بدون رعایت تشریفات و روال قانونی- اعدام شتابزده ( summary trial and execution ) و اعدام فراقضایی ( extrajuditial execution ) در حکومتهای دی کتاتوری و بهویژه تمامیتخواه دشوار است. همانگونه که مرز قانون از دستور، تمای ت و منویات رهبر یا دی ال کتاتور نامشخص است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2