جستاری در ناپدیدسازی قهری

41 ناپدید سازی قهری چیست؟ همانطور که در فصل گذشته توضیح داده شد ناپدیدسازی اشکال مختلفی دارد که تدوین کنندگان اسناد بین المللی برای تعریف آن با مشکل روبرو بودهاند. مثال از منظری این مسئله دشوار به نظر می رسد که ناپدیدسازی در عراق و الجزایر را با ناپدیدسازی در آرژانتین و شیلی در یک قالب قرار دهیم. از همین روست که مثال می توان از خصوصیات ناپدیدسازی در آمریکای التین یا دیگر مناطق سخن گفت. (Dulitzky 2019) استفاده از برخی کلمات مانند " مشخص کردن سرنوشت و مکان " ، " سلب آزادی از طریق بازداشت، زندانی کردن، ربودن و دیگر اشکال ممکنه سلب آزادی " ، " خارج کردن از حمایت قانون " ، " حداقل زمان الزم " و " بخشی از یک جنایت گستردهتر " ابهاماتی را در تشخیص این جنایت سبب شده است. اما این ابهامات تنها در انتخاب کلمات نیست بلکه تفکیک ناپدید سازی از انواع جنایت های دیگر مانند اعدام فراقضائی ، شتابزده و خودسرانه 1 در عمل نیز دشوار است. در اسناد بین المللی، گزارشها و تفسیرهای نهادهای نظارتی، رای برخی محاکم و مطالب 1 اعدام فر اقضا ئی ( Executions Extrajuditial ) در )1992( 1371 به وظایف " گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای شتابزده یا خودسرانه " ( Special Rapporteur on Summary or Arbitrary Executions ) افزوده شد. در اسناد کمیسیون حقوق بشر تعریف مشخصی از اعدام فراقضائی ارائه نشده است. اما از گزارشهای مختلف می توان نتیجه گرفت که منظور از اعدام فراقضایی/فرا قانونی قتلهایی است که توسط ماموران یا وابستگان به دولت بدون حکم دادگاه انجام شده باشد، این قتل ها میتوانند شامل ترور مخالفان و یا قتل هدفمند، ناپدیدسازی و کشتن و یا بازداشت و کشتن باشد. (Jahangir 2000, Par 84) منظور حکم دادگاهی که " همه حقوق تضمین شده " در آن رعایت شده باشد. (Binta Aziz 2015, 132)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2