جستاری در ناپدیدسازی قهری

ناپدی دسازی قهری چیست؟ 43 امنیت، مصونیت از شکنجه، حق محافظت در برابر بازداشت و حبس خودسرانه و حق دسترسی به محاکمه عادالنه و علنی است. همچنین از دولتها خواسته میشود اطمینان حاصل کنند که قوانین و استانداردهای حقوق بشر از طرف ماموران دولت کامال رعایت شده و درباره گزارش های دریافتی در مورد ناپدیدشدهگی به شکل مناسبی تحقیق نموده و در این موا رد با دیگر کشورها، نهادهای سازمان ملل و دیگر نهاد های بین المللی همکاری کنند. به ع الوه از کمیسیون حقوق بشر خواسته شده بود که توجه ویژه به این مسئله مبذول دارد و به دبیرکل ماموریت داده شده بود که ا ز اختیارات و امکانات خود در موارد ناپدیدشدهگی استفاده کرده و عملی کردن پیام این قطعنامه از طرف کشورها و نهادهای بین المللی را پیگیری کند. (UN GA 1978) در این قطعنامه هر چند تعریفی برای ناپدید سازی ارائه نشده اما بر جنایتی خاص که به شکلی سازمانیافته و گسترده در نقاط مختلف جهان اتفاق می افتد و سازمان ملل گزارش های بسیاری در مورد آن دریافت کرده نامی خاص نهاده شده است: «ناپدیدسازی قهری و غیرداوطلبانه». متعاقب صدور این قطعنامه و قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی در 20 اردیبهشت 10( 1358 می )1979 که از کمیسیون حقوق بشر می خواهد موضوع ناپدیدسازی را جزو الویت های خود قرار دهد، این کمیسیون در )1980( 1359 تصمیم گرفت یک «گروه کاری» پنج نفره برای بررسی مسائل مربوط به ناپدیدسازی قهری و غیرداوطلبانه تشکیل دهد. (UNHRC 1980) پایان جنگ سرد و فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم در اواخر دهه )1980( 1360 و اوایل دهه )1990( 1370 این خوشبینی را به وجود آورد که شاید شرایط مساعدتری برای مقابله جدی تر با نقض حقوق بشر و تالشی گسترده تر برای توسعه و تثبیت مبانی آن در جهان ممکن شده است. در چهار سند بینالمللی که همگی پس از پایان جنگ سرد تدوین و تصویب شدهاند به مسئله ناپدیدسازی پرداخته شده است. در «اع میه» ( ال 1371 ) هرچند تعریفی از ناپدیدشدهگی ارائه نشده اما نگارندگان مشخصات آنرا در متن گنجانده اند. در «میثاق

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2