جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 44 قارهای» ( 1373 )، اساسنامه رم ( 1377 ) و «میثاق بینالمللی» ( 1385 ) صراحتا جنایت ناپدید سازی قهری تعریف شده است. در جدول شماره 2 این تعاریف و مشخصات آورده شده است. این تعاریف و مشخصات نقاط مشترک بسیاری با هم داشته اما در برخی موارد اختالفات بسیار قابل توجه در بین آنها وجود دارد . در جدول 3 عناصر اصلی 4 تعریف ارائه شده از جنایت ناپدیدسازی قهری برای مقایسه در کنار هم قرار داده شده است. جدول -2 تعریف و مشخصات ناپدید سازی در اسناد بینالمللی. هر چهار سند زبان مشابهی را برای بیان چگونگی آغاز ناپدیدشده گی و امتناع از قبول مسئولیت در سلب آزادی و عدم ارائه اطالعات در مورد سرنوشت و محل فرد مورد نظر اع » ال«میه )1992( مجمع عمومی عمیقا نگران است که در بسیاری کشورها، غالبا به شکلی مستمر، ناپدیدسازی اتفاق میافتد. به این معنی ال که اشخاص برخ ف میلشان توسط افرادی وابسته به دستگاهها یا دوایر مختلف دولت یا توسط گروهها ی سازمانیافته یا اشخاصی که با حمایت مستقیم یا غی رمستقیم، یا با عدم مخالفت دولت عمل میکنند، بازداشت، زندانی و یا ربوده و یا به طرق دیگر از آزادی خود محروم میشوند و سپس با امتناع از افشای سرنوشت و کجایی افراد یا امتناع از قبول محروم شدن آنان از آزادی، این افراد را در خارج از حمایت قانون قرار میدهند. (UN 1992) «میثاق قاره ای» )1994( برای مقاصد این کنوانسیون ناپدیدسازی قهری عمل محروم کردن شخص یا اشخاص از آزادی او یا آنان، به هر طریق، که توسط ماموران دولتی یا فرد یا افرادی که با مجوز، حمایت و عدم مخالفت دولت [ صورت میگیرد] و یا العات در ادامه با فقدان اط امتناع از قبول محرومیت از آزادی یا دادن اطالعات در مورد محل این فرد که در نتیجه مانع توسل او به امکانات قانونی مرتبط و آئینهای دادرسی تضمین شده گردد، در نظر گرفته میشود. (OAS 1994, Art 2) اساسنامه رم )1998( « ناپدیدشدهگی افراد» یعنی بازداشت، زندانیکردن یا ربودن افراد، توسط یا با اجازه، حمایت یا عدم مخالفت یک دولت یا سازمان سیاسی و متعاقب آن، عدم اعتراف به محرومیت آنان از آزادی و امتناع از دادن اطالعات راجع به سرنوشت و یا محل نگهداری آنان با قصد محروم ساختن آنها از حمایتهای قانونی برای ال مدت زمان طو نی میباشد. (اساسنامه رم 1998 , ماده )) 7 (ط «میثاق بین المللی» )2006( برای مقاصد این کنوانسیون منظور از «ناپدیدسازی قهری» بازداشت، زندانی کردن، ربـودن یـا هـر شـکل دیگـر محرومیـت از آزادی به وسیله ماموران دولت یا اشخاص یا گروههایی از اشخاص اسـت کـه بـا مجـوز، حمایـت یـا عـدم مخالفـت دولت انجام می شود و با عدم پذیرش محروم کردن از آزادی یا پنهان کردن سرنوشت یا محـل شـخص ناپدیـدشده ادامه مییابد، که در نتیجه این شخص را خارج از حمایت قانون قرار میدهد. (UN GA 2006, Art 2)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2