جستاری در ناپدیدسازی قهری

فهرست مطالب پیشگفتار ................................ ................................ .................... 1 مقدمه ................................ ................................ ........................ 7 تبارشناسی جنایت «ناپدیدسازی قهری» ................................ ............. 11 گروههای هدف و روشهای ناپدیدسازی ................................ ..................... 12 شکلگیری مقاومت در برابر ناپدیدسازی ................................ .................... 21 جریان اطالعات در جنبش جهانی حقوق بشر ................................ ............... 29 مروری بر گزارش دهی در مورد ناپدیدسازی ................................ ................. 31 ناپدیدسازی قهری چیست؟ ................................ ............................. 41 ناپدیدسازی قهری در اسناد بینالمللی ................................ ...................... 42 مسائل بحث برانگیز در موضوع ناپدیدسازی قهری ................................ .......... 47 فراسوی تعریف ناپدی دسازی قهری ................................ ........................... 61 مبانی کار «گروه کاری» درباره ناپدیدسازی ................................ ......... 63 تحت چه شرایطی پروندهای توسط «گروه کاری» پذیرفته میشود؟ ..................... 64 اقدامات «گروه کاری» ................................ ................................ ......... 67 شرایط روشن شدن، بایگانی کردن و متوقف شدن یک پرونده ............................ 69 ناپدیدسازی قهری در ایران ................................ ............................ 77 ناپدی دسازی پس از انقالب اس ی الم ................................ ........................... 77 مطالعه موردی چند پرونده: ................................ ................................... 85 نتیجهگیری ................................ ................................ ................ 95 معرفی برخی نهادها ................................ ................................ ...... 99 منابع ................................ ................................ ...................... 102

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2