جستاری در ناپدیدسازی قهری

فهرست شکل ها و جدولها فهرست شکلها شکل -1 ناپدیدسازی در گزارش های سالیانه عفو بینالملل از 1961 تا .2017 ................................ .......... 33 شکل -2 تعداد سالیانه ناپدی دشدگان در کلمبی ا ................................ ................................ ............ 36 فهرست جدولها جدول -1 ناپدی دشدگان در پنج منطقه جهان و با ین التر تعداد پروندههای باز در هر منطقه ............................ 39 جدول -2 تعریف و مشخصات ناپدیدسازی در اسناد بینالمللی ................................ ........................... 44 جدول -3 عناصر اصلی در چهار تعریف ناپد ی دسازی ................................ ................................ ........ 45 جدول -4 پرونده مشخص شده و کل پروندههای 20 کشوری که بیش از همه پرونده در نزد «گروه کاری» دارند ... 70 جدول -5 پروندههای ناپدی دشدگان قهری ایران در نزد «گروه کاری» از 1980 تا 2022 .............................. 80 اختصارات «اساسنامه دادگاه جزایی بینالمللی» اساسنامه رم «اعالمیه در مورد محافظت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی قهری» اع » ال«میه «دادگاه حقوق بشر اروپا» « دادگاه اروپا» «دادگاه حقوق بشر قاره آمریکا» « دادگاه قاره آمریکا» «کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد» کمیته حقوق بشر «کمیته در مورد ناپدید سازی قهری» «کمیته» «کمیسیون حقوق بشر کشورهای قاره آمریکا» «کمیسیون» « گروه کاری در مورد ناپدیدسازی قهری و غی رداوطلبانه» « گروه کاری» «میثاق بینالمللی برای حافظت از همه افراد در برابر ناپدید سازی قهری» «میثاق بینالمللی» «میثاق کشورهای قاره آمریکا علیه ناپدیدسازی قهری» «میثاق قارهای» ناپدید شدهگی قهری و غیردوطلبانه ناپدیدسازی اعدام بدون رعایت تشریفات و مقرارت قانونی و عادالنه ( summary execution ) اعدام شتابزده

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2