جستاری در ناپدیدسازی قهری

ناپدی دسازی قهری چیست؟ 47 اصول متناقض با هم وجود دارند و به یک فرد این حق قانونی اعطا شده است که بتواند قوانین دیگر، حتی قوانین بنیادین، را فسخ یا معلق کند 2 ، معنای خارج کردن فرد از حمایت قانون چیست؟ «کمیته» و «گروه کاری» هر دو بر این نکته تاکید دارند که الزم است تعریف ناپدید سازی به گونه ای باشد که وقوع جنایت در هر شرایطی، به هر ترتیبی که آغاز شده باشد و کوتاه یا بلند مدت ممنوع و قابل پیگرد و تنبیه باشد. برای این منظور توصیه شده است که دقیقا از همان عباراتی که در میثاق مورد استفاده قرار گرفته استفاده شود. 3 این اختالفات در تعریف ناپدید سازی و این نکات مبهم و نکاتی دیگر بحث های زیادی را در بین فعاالن و محققان حقوق بشر سبب شده است. نهادهای نظارتی بر اجرای این چهار سند در موارد مختلف در مورد این ابهامات توضیح داده اند. در بخش بعد با تمرکز بر این توضیحات مروری بر بحث های انجام شده در این رابطه خواهم کرد. مسائل بحث برانگیز در موضوع ناپدید سازی قهری قبل از آنکه به اظهار نظرهای نهادهای رسمی مانند «گروه کاری» یا «کمیته» و بحث های صورت گرفته در مورد نکات مبهم این تعاریف بپردازم، الزم است چند نکته را گوشزد کنم. الف) قوانین رایج و تعاریف موجود از مفاهیم حقوقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به هیچ وجه ساکن و ثابت نیستند و قوانین و تعاریف ما چه از طریق کنش های جامعه مدنی، قوانین ملی و بین المللی و آرای دادگاه های ملی و بین المللی مداوما در حال تغییر و تحول هستند. از همین رو الزم است با نگاهی باز و منعطف به قوانین رایج و تعاریف متداول 2 در رژیمهای اقتدارگرا و تمامیتخواه شخص اول مملکت (ولی فقیه، شاه و رهبر)، حزب حاکم (حزب نازی، حزب کمونیست و ده ها نمونه دیگر ) و فرماندهان نظامی (ژنرال پی نوشه، ال ژنرال وید ، کلنل قذافی و ده ها نمونه دیگر ) فراتر از قانون قرار دارند و فرمان آنان، از جمله فرمان کشتار، قانون است. 3 ال مث «کمیته» ابراز نگرانی کرده است که عدم ذکر بازداشت ( arrest ) میتواند سبب شود که ناپدیدسازی که برای مدت کوتاهی اتفاق افتاده از محافظت خارج شوند. (OHCHR & CED 2022, 34)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2