جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 46 اساسنامه رم بر این مسئله تاکید کرده است که این مسئله باید برای مدت زمان طوالنی اتفاق افتاده باشد، ولی این موضوع مبهم باقی مانده است که چه مدت زمانی را باید مدت زمان طوالنی در نظر گرفت؟ در نهایت اساسنامه رم ناپدیدسازی را در ذیل جنایت علیه بشریت مورد رسیدگی قرار می دهد، به همین منظور ذکر کرده است که این جنایت باید جزئی از یک سیاست گسترده و سازمانیافته علیه بخشی از مردم باشد. در هر چهار سند ابهاماتی وجود دارد که تصویب کنندگان آنها غالبا با آگاهی از این ابهام ها مبادرت به تصویب این اسناد کرده اند. در پائین به مهمتر ین موارد این ابهامات اشاره شده است: الف) با وضوح کافی روشن نیست که منظور از سلب آزادی از طریق بازداشت، زندانی کردن، ربودن یا سلب آزادی به هر طریق دیگر چیست؟ آیا ناپدیدشده گی الزاما از زمانی آغاز می شود که آزادی فرد سلب میشود؟ یا امکان دارد که فرد در عین حال که زندانی و سرنوشت و مکان او مشخص بوده به یکباره ناپدید شود؟ آیا ناپدیدشدهگی می تواند پس از یک بازداشت قانونی نیز اتفاق بیافتد یا الزاما باید این بازداشت غیرقانونی باشد؟ ب) منظور از سرنوشت و مکان فرد چیست؟ در مورد فردی که زنده است موضوع روشن است: یا این فرد آزاد می شود و یا با دقت محل نگاهداری او معین میشود و رابطه او با خانواده اش برقرار خواهد شد و در حمایت قانون قرار میگیرد ( الزم است این تغییر وضعیت مورد تائید منابع «گروه کاری»- خانواده فرد ناپدیدشده- قرار گیرد). اما در مورد فردی که ناپدید شده و در همین شرایط کشته شده است معنای سرنوشت و مکان فرد چیست؟ مثال در سپتامبر 2023 حدود پنجاه سال از ناپدید شدن صدها نفر در شیلی گذشته است. هیچ تردیدی در مرگ این افراد نیست (کمیسیون حقیقت شیلی مرگ آنها را تائید کرده است) اما در عین حال هیچ اطالعات قابل راستی آزمایی در مورد چگونگی مرگ و محل جسد این افراد وجود ندارد. آیا با فرض مرگ این افراد ناپدیدشدهگی آنان خاتمه یافته است؟ پ) منظور از خارج کردن فرد از حمایت قانون چیست؟ زمانی که در قوانین یک کشور

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2