جستاری در ناپدیدسازی قهری

ناپدی دسازی قهری چیست؟ 49 که سلب آزادی از طرق غیرقانونی انجام شده است محدود شود. (WGEID 2023, 36) به این معنی که زندانیای که به شکل قانونی بازداشت شده 4 نیز باید در برابر ناپدیدسازی محافظت شود. «کمیته» طی اظهار نظری در مورد پرونده دو فرد ناپدیدشده در آرژانتین نیز بر این عقیده است که " ناپدیدشدهگی ممکن است با زندانی کردن غیرقانونی و یا بازداشت و زندانی کردن قانونی آغاز شده باشد " و یا زندانی پس از یک دوره بازداشت و زندانی بودن که مکان و سرنوشت مشخصی داشته قهرا ناپدید شود. (OHCHR & CED 2022, 36) حال این پرسش وجود دارد که کسی ال به شکل که قب ی قانونی یا غیر قانونی بازداشت شده و دورانی را با وضعیت مشخص در زندان گذرانده است، در چه صورتی میتواند ناپدید شده قلمداد شود؟ فرض کنیم که یک زندانی ال به د یل تنبیهی برای چند ماه به سلول انفرادی و یا مکانی دیگر فرستاده شده و از تماس با خانواده محروم می گردد ( Incommunicado Detention .) ماموران در اختیار داشتن فرد را انکار نمیکنند 5 اما اطالعاتی دقیق از سرنوشت و مکان فرد هم در اختیار خانواده قرار نمی دهند. فرد زندانی پس از گذشت چند ماه به وضعیت عادی باز میگردد. آیا این فرد در این دوره ناپدیدشده قهری محسوب میشود؟ «گروه کاری» بر این نکته تاکید می کند که چون هر عمل ناپدیدسازی قهری با سلب آزادی قربانی آغاز می شود (WGEID, Best Practice 2010, Par 22) این جرم باید به گونه ای تعریف شود که از دیگر جرایم مشابه مانند سلب آزادی به اجبار، آدمربایی ، دزدیدن، زندانی بدون تماس با بیرون زندان و غیره به روشنی قابل تفکیک باشد. مهم این است که هر سه عنصر اولیه 1 ) سلب آزادی؛ )2 انکار سلب آزادی یا پنهان کردن سرنوشت یا مکان زندانی و 3 ) دست داشتن ماموران دولت به شکل مستقیم و غیر مستقیم در سلب آزادی 4 احتماال منظور «گروه کاری» از بازداشت قانونی، بازداشتی است که توسط ماموران رسمی حکومتی و رعایت همه ضوابط قانونی دیگر برای بازداشت قانونی یک فرد انجام شده باشد. 5 به این معنی که این زندانی در وضعیتی که مسئوالن در اختیار داشتن قربانی را تائید نکرده باشند ( Unacknowledged Detention ) نیست.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2