جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 50 محقق شده باشد. 6 (WGEID, Best Practice 2010, Par 21) اما در مواردی «گروه کاری» با ابراز نگرانی خود از اینکه کسی در شرایط زندان بدون تماس امکان دارد در خطر ناپدیدشده گی قرار گیرد درخواست اضطراری برای دولت ها ارسال کرده است تا مانع ناپدیدسازی فرد زندانی شود. (2012, Par 253-57) «گروه کاری» به تجربه می داند که ناپدیدسازی در حین زندانی بودن با قطع تماس وی با خارج از زندان آغاز میشود. «کمیته حقوق بشر» رویه یکسانی در مورد زندان بدون تماس نداشته است و در برخی موارد آنان را مصداق ناپدیدشده گی ندانسته و در برخی موارد دیگر آنرا مصداق ناپدیدشده در ال گی میداند. مث پرونده عبدالحمید بالحاج بر علیه دولت الجزایر که نامبرده توسط دادگاههای نظامی الجزایر به دوازده سال زندان محکوم و در این دوازده سال سه بار برای مدت زمان های متفاوتی در شرایط عدم ارتباط با خانواده قرار گرفته بود . کمیته حقوق بشر در قضاوت خود دوره های بدون ارتباط با بیرون زندان را به عنوان ناپدیدشدهگی شناخته است. (Vermeulen 2012, 174) در هر حال به نظر می رسد که اگر فردی در زندان به سر برده و سپس رابطه او با بیرون از زندان قطع شده باشد ، احتماال با توجه به پیشینه این کشور، کم یا بیش چنین فردی در خطر ناپدیدشدن قرار می گیرد. مهم این خواهد بود که نشان داده شود که هر سه عنصر اولیه و حداقل ناپدیدشدگی وجود داشته باشد. اما در نظر داشته باشیم برای آنکه فردی ناپدیدشده در نظر گرفته شود الزم است پس از سلب آزادی، کسانی که مسئول این اقدام هستند از قبول مسئولیت بازداشت امتناع کنند یا محل نگهداری یا سرنوشت فرد را پوشیده نگاه دارند. از جمله کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکائی در گزارش های خود به ناپدیدسازی گسترده در کشورهای مختلف آمریکای جنوبی و مرکزی اشاره کرده است. از جمله در گزارشی که پس از بازدید از شیلی 6 از نظر «گروه کاری» و «کمیته» خارج شدن از حمایت قانون نتیجه تحقق این سه عنصر است و الزم به ارائه مدارک اثبات نیست . اما دادگاه حقوق بشر اروپا در برخی موارد خواستار ارائه مدارک برای اثبات این عن صر چهارم جنایت ناپدیدسازی نیز شده است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2