جستاری در ناپدیدسازی قهری

ناپدی دسازی قهری چیست؟ 59 دریافت می کند که به مثابه اقدام برای ناپدیدسازی است. با توجه به ماموریت انسان دوستانه و این حقیقت که قربانیان هیچ راهی برای خالص شدن از این مصیبت ندارند، «گروه کاری» تصمیم گرفته است که این موارد ناپدیدسازی قهری که ادعا شده توسط نیروهای غیردولتی که مانند یک دولت در منطقه تحت نفوذ خود عمل میکنند را ثبت کند. ال سپس اع م میکند که این موارد به گروه های غیردولتی منتقل و از آنها خواسته شده که سرنوشت و مکان افراد ناپدیدشده را مشخص کنند. «گروه کاری» تاکید کرده است که این عمل به هیچ وجه به معنی اظهار نظر در مورد وضعیت حقوقی این مناطق نیست و تنها جنبه انسان دوستانه دارد. (WGEID, Fact Sheet No. 6 Rev. 4 2023, 36) در اینجا الزم است باز هم بر تفاوت کارکرد و مسئولیت نهادهای مختلف تاکید کنم. دادگاه کیفری بین المللی افراد را به دلیل جنایت هایی که در اساسنامه رم جرم بینالمللی تعریف شده است (جنایت نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز) محاکمه و مجازات می کند. در حالی که «گروه کاری» و «کمیته» تالش می کنند اطمینان حاصل کنند که دولت های عضو سازمان ملل (در مورد «گروه کاری») و دولت های عضو «میثاق بینالمللی» (در مورد «کمیته» ) اقدامات الزم، از جمله تغییر قوانین و جرم انگاری ناپدید سازی ، برای محافظت همه افراد در برابر آن انجام داده اند. از این منظر افراد و گروه های غیردولتی که مرتکب این جنایت شده اند الزم است بر اساس قوانین داخلی این کشورها محاکمه و مجازات شوند. پ) منظور از خارج کردن فرد از حمایت قانون چیست؟ همانطور که در بخش اول همین فصل به آن اشاره شد مفهوم «قانون» و «خارج کردن فرد از حمایت قانون» بر دشواری تعریف همه جانبه و خالی از ابهام ناپدیدسازی افزوده است. پیش از ورود به بحث با یک مثال این دشواری را توضیح خواهم داد. در 1354 ایران قانون «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» را بدون هیچ شرطی در مجلسین خود تصویب و به عضویت این دو میثاق در آمد. از آن پس این دو میثاق بخشی از قوانین ایران تلقی می شوند.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2