جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 58 دسته قرار نمیگیرند، از جمله پروندههائی که به انجام این عمل از طرف گروههای تروریستی غیردولتی یا جنبشهای شورشی که در داخل قلمرو یک دولت عمل می کنند مربوط است، را قبول نمیکند. (WGEID, Fact Sheet No. 6 2009) در ماده 3 میثاق نیز تصریح شده است که «هر دولت عضو الزم است تحقیقات الزم در مورد اعمالی که در ماده 2 شرح داده شده و افراد یا گروه هایی که بدون اجازه، پشتیبانی یا رضایت دولت مرتکب آن شده اند انجام دهد.» «کمیته» نیز مانند «گروه کاری» تمام مسئولیت را بر عهده دولت قرار داده است و بر این باور است که دولت های عضو میثاق وظیفه دارند در مورد تمام موارد ناپدیدشده گی که در محدوده جغرافیایی و قانونی آنان اتفاق افتاده، چه توسط دولت و گروه های وابسته به آن و چه توسط گروه های مخالف حکومت و یا غیروابسته به دولت تحقیق کرده و اقدامات الزم برای پیشگیری از ناپدیدشده گی، تحقیق در مورد سرنوشت ناپدیدشدگان، انجام اقدامات جبرانی، تحقیق در مورد کسانی که مرتکب این جنایت شده الن آن انجام دهد. اند و مجازات عام اطالعات موجود نشان می دهند که برخی گروه های مخالف دولت در منطقه نفوذ خود شبیه دولت عمل میکنند. داعش و طالبان در مجاورت ایران از بهترین نمونه های آن هستند. این نوع از حاکمیت چندگانه در یک کشور را می توان به شکلی برجسته در آفریقا و در سال های دور تر در آمریکای جنوبی و مرکزی و دریای کارائیب مشاهده کرد. 15 عالوه بر آن گزارش های متعددی در مورد ارتکاب جنایت ناپدیدسازی توسط گروههای مخالف دولت به نهادهای نظارتی مانند «گروه کاری» رسیده است. «گروه کاری» در سالهای اخیر با تغییر رویه خود اقدام به ثبت این موارد در پرونده ای جداگانه کرده و در گزارش سالیانه 2019( 1398 ) خود مینویسد ( WGEID, AR 2018-19, Par. 94 : ) چندین سال است که «گروه کاری» اطالعاتی در مورد آدم ربایی توسط نیروهای غیردولتی 15 پرونده های موجود در دادگاه کیفری بین المللی نیز گواه آن است که تعداد قابل توجهی از متهمان به گروه های مسلح اپوزیسیون تعلق دارند. در چند مورد از جمله لیبی گروه های مسلح متهم به ارتکاب ناپدیدسازی شده اند و دادستان این دادگاه بررسی اولیه در مورد اینکه این گزارش ها مبنای مناسبی برای آغاز تحقیقات رسمی است را انجام داده است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2