جستاری در ناپدیدسازی قهری

63 مبانی کار «گروه کاری» در باره ناپدیدسازی اولین نهاد نظارتی سازمان ملل در مورد مقابله با ناپدیدسازی قهری « گروه کاری در مورد ناپدیدسازی قهری و غیرداوطلبانه» بود که در 10 اسفند 1358 توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تاسیس شد و متشکل از 5 متخصص از کشورهای عضو این سازمان است. این افراد کشوری را نمایندگی نمیکنند. 1 در قطعنامه های سازمان ملل و مصوبه کمیسیون حقوق بشر تعریف روشنی از وظایف «گروه کاری» وجود ندارد. در ظاهر اینگونه به نظر می رسد که «بررسی مسائل» به معنی کاری آکادمیک است، اما اعضای «گروه کاری» با تکیه بر «اقدام موثر» برای پیاده کردن اهداف قطعنامه سازمان ملل بیشتر به ثبت موارد ناپدیدشده گی پرداختند و این موضوع را در اولین گزارش خود منعکس کردند. (Weissbrodt 1986, 686-87) وظایف «گروه کاری» به دو دسته کلی تقسیم می شوند الف) وظایف انساندوستانه که وظیفه اصلی است، به این معنی که «گروه کاری» گزارش های دریافتی از موارد ادعایی ناپدیدشده گی را بررسی و در صورتی که مشخص شد که این ادعایی موجه است به دولت مورد نظر برای تحقیق در مورد سرنوشت و مکان افراد و تحقیق در مورد به الن جنایت عام دو طریق اضطراری و معمولی 2 منتقل میکند. ب) وظایف نظارتی که شامل درخواستهای 1 «کمیته در مورد ناپدیدسازی قهری» پس از اجرایی شدن «میثاق بینالمللی» در آذر ( 1389 دسامبر )2010 تاسیس و کار خود را از )2011( 1390 آغاز کرد و متشکل از 10 متخصص از کشورهای عضو است. این افراد توسط کشورهای عضو کا ند ید و انتخاب میشوند ولی نماینده کشوری نیستند. مقر «گروه کاری» و «کمیته» در دفتر سازمان ملل در ژنو سوئیس است. 2 تا )2006( 1385 از واژه موارد عادی استفاده می شد.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2