جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 64 اضطراری، نامه برای مداخله سریع، ادعاهای عمومی، بازدید از کشورها، ارائه کمک فنی، همکاری و مشاوره و ارجاع است. (WGEID 2023, 17-19) پس از تصویب «اع میه» در ال 27 اذر 18( 1371 دسامبر )1992 وظیفه کمک به ال کشورها و نظارت بر عملکرد آنها در رابطه با مفاد «اع میه» بر عهده «گروه کاری» قرار گرفت. بدین ترتیب «گروه کاری» قادر بود با همه کشورهای عضو سازمان ملل کار کند. هر چند چون «اع میه» یک ال سند تعهدآور نیست همکاری با گروه داوطلبانه است. من در این بخش وظایف انساندوستانه ، که وظیفه اصلی «گروه کاری» است را بررسی کردهام. تحت چه شرایطی پروندهای توسط «گروه کاری» پذیرفته میشود؟ «گروه کاری» روش کار تعریف شده ای برای پذیرش پرونده افراد دارد. این گروه مراحل کار خود برای دریافت و بررسی یک پرونده ناپدیدشدهگی را چنین توضیح داده است: خانواده، وکیل خانواده و یا نهادی به نمایندگی از خانواده (این فرد یا نهاد الزم است که به خانواده دسترسی یم العات خواسته شده را تسل داشته باشد) تمام اط «گروه کاری» میکند . (WGEID 2023, 37) حداقل اطالعات الزم برای بررسی یک پرونده از طرف «گروه کاری» عبارتند از: الف) نام کامل فرد و اگر ممکن باشد، سن، جنسیت، ملیت و حرفه یا تخصص؛ ب) تاریخ ناپدید شدن، روز، ماه و سال دستگیری، ربودهشدن و یا آخرین باری که فرد دیده شده است. اگر تاریخ ناپدی دشدن فرد دانسته نیست، ذکر تاریخ تقریبی ضروری است؛ پ) محل دستگیری یا ربوده شدن یا جائی که فرد برای آخرین بار دیده شده است (حداقل نشانی از شهر یا ده) و ت) نهادها یا کسانی که گمان میرود که دستگیری و یا ربودن را انجام دادهاند یا او را در بازداشت غیررسمی نگاهداشتهاند. (WGEID 2023, 37) فرم های حاوی اطالعات فوق در اجالس های دورهای «گروه کاری» مورد بررسی قرار میگیرند تا اطمینان حاصل شود که الف) منبع اطالعات خانواده فرد ناپدیدشده است یا فرد یا نهادی که فرم را تسلیم «گروه کاری» کرده رسما از جانب آنان ماموریت داشته و

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2