جستاری در ناپدیدسازی قهری

1 پیش گفتار من نیز راهی طوالنی برای درک جنبه های مختلف جنایتهایی که جمهوری اسالمی مرتکب شده به ویژه کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 طی کردهام. در زمان تنظیم شکایت 5 دی 1367 هیچیک از ابعاد کشتار تابستان 67 از جمله چگونگی محاکمه، صدور حکم، نحوه اعدام و محل دفن قربانیان برای من روشن نبود. به گمان من آن اعدامها حتی با استناد به قوانین جمهوری اسالمی نیز غیرقانونی بودند. (بهکیش )1384 در شکایت به محمد خاتمی 1 در آذر 1377 جنایت های دهه شصت را به سه گروه تقسیم کرده بودم . الف) بازداشت ها، بازجویی ها و محاکمات غیرقانون ی؛ ب) احکام اعدام صادره در محاکم غیرقانونی و پ) اعدام جمعی زندانیان سیاسی در تابستان .1367 در این شکایت دسته الف و ب را با استناد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و فصل سوم قانون اساسی نقض آشکار حقوق بشر و غیرقانونی و کشتار تابستان 67 را بر اساس «میثاق پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی» مصداق جنایت نسل کشی و قابل مجازات دانسته بودم. 2 (بهکیش )1377 پس از مهاجرت به خارج از کشور در 1381 و آشنایی با جنایت «ناپدیدسازی قهری و غیرداوطلبانه» متقاعد شدم ال که بسیاری از فعا ن سیاسی و مدنی در ایران موقتا یا برای 1 در آبان 1377 نسخه ای از این شکایت را نزد حسین باقرزاده فعال حقوق بشر ساکن انگلستان به امانت گذاشتم تا پس از انتشار در ایران آنرا در خارج از کشور منتشر کند . در همان ماه به همراه پروانه می در النی با عزت القاتی م اهلل سحابی نسخه ای را جهت انتشار در نشریه «ایران فردا» در اختیار وی قرار دادم. 2 جفری رابرتسون در گزارشی در مورد کشتار تابستان 67 نتیجه گرفته است که این کشتار می تواند به عنوان جنایت نسل کشی نیز مورد پیگرد قرار گیرد. (رابرتسون )2011

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2