جستاری در ناپدیدسازی قهری

مبانی کار «گروه کاری» درباره ناپدیدسازی 65 این فرد یا نهاد به خانواده دستر سی دارند؛ ب) «گروه کاری» بر اساس تعریف ارائه شده در ال مقدمه «اع میه» عمل میکند . به همین دلیل در بررسی فرم های ارسالی اطمینان حاصل می برای العات کافی کند اط تامین شرایط سه گانه ناپدیدشده گی در فرم گنجانده شده است (به جدول 3 مراجعه کنید). (WGEID 2023, 35) «گروه کاری» بر این عقیده است که محروم کردن فرد از حمایت قانون نتیجه سه شرط اولیه است و الزم نیست مدارکی برای آن ارائه شود و پ) برای آغاز و انجام تحقیقات از طرف دولت الزم ال حداقل اط عات ارائه شده است. پس از آنکه «گروه کاری» متقاعد شد که وضعیت فرد با تعریف ناپدیدشده گی منطبق است (ادعائی موجه وج ود دارد)، آنگاه این سئوال پیش میآید که آیا بستگان قربانی ت ش ال کرده اند که با استفاده از امکانات موجود در کشور و با مراجعه به مقامات محلی سرنوشت و مکان فرد ناپدید شده را مشخص کنند؟ (WGEID 2023, 37) پاسخ به این سئوال الزاما نباید مثبت باشد. زیرا که در بسیاری موارد مراجعه به مقامات محلی بستگان فرد ناپدیدشده را با خطراتی جدی روبرو میکند. هر چند الزم است دالیل عدم مراجعه به مقامات محلی ارائه شوند. (WGEID, Methods of work 2014, 3 & 4) اما اگر تمام شرایط باال مهیا باشد اما از ابتدا روشن باشد که فرد ناپدیدشده مرده است «گروه کاری» از پذیرش این پرونده خودداری خواهد کرد. 3 (WGEID 2023, 41) در اینجا ما با موضوعی مبهم روبرو هستیم. منظور از اینکه فرد ناپدیدشده مرده است چیست؟ در فصل دوم به مسئله فرض مرگ یا اطالع از مرگ و معانی آن در متن مبحث ناپدیدسازی پرداختهام. به عنوان یک اصل کلی " مرگ هیچ قربانی ناپدیدشدهگی، در صورت اعتراض بستگان وی، نمی تواند مفروض باشد. " (WGEID, AR 1997, Par 74) این به آن معنی است که نمی توان هیچ خانواده ای را مجبور کرد که بدون وجود شواهد متقن و پیش از پیدا شدن بقایای جسد قربانی (رسما) مرگ عزیز خود را قبول کنند. این نکته به آن معنی نیست که خانواده نمی داند فرد ناپدیدشده مرده است، بلکه می تواند به این معنی باشد که او به این طریق قصد دارد تاکید کند که الزم است جستجوی 3 هر چند ممکن است این فرد بر اساس «اع میه» ناپد ال ی دشده در نظر گرفته شود. (WGEID 2023, 41)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2