جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 68 سرعت پرونده را بررسی کرده و به سریع ترین و مستقیم ترین روش درخواست را به اطالع کشور مورد نظر رسانده و می خواهد که اقدامات عاجل برای مشخص کردن سرنوشت و مکان فرد ناپدیدشده انجام شود. در صورتی که در زمان تسلیم پرونده به «گروه کاری» بیش از 3 ماه از زمان ناپدید شدن فرد سپری شده باشد 6 پرونده در جلسات معمولی بررسی شده و طی اقدام معمولی ( Standard Procedure ) جهت انجام تحقیقات الزم برای مشخص کردن سرنوشت و مکان فرد ناپدید شده به دولت مورد نظر ارسال میشود. نام افرادی که پرونده آنان از طریق اقدام اضطراری و معمولی برای دولت ها ارسال شده است در بانک اطالعاتی «گروه کاری» به عنوان ناپدیده شده ثبت خواهد شد و تا زمان روشن شدن سرنوشت و مکان آنان به عنوان پرونده های باز ( outstanding cases ) باقی خواهد ماند. در سال های اخیر «گروه کاری» تصمیم گرفته است که نام کسانی که توسط گروه های غیر دولتی ناپدید شده اند نیز در بانک اطالعاتی جداگانهای ثبت شود. «گروه کاری» تا روشن شدن وضعیت ناپدیدشدگان مرتبا ضرورت انجام تحقیق و حصول نتیجه در این موارد را به دولت های مسئول یاد آوری می کند. «گروه کاری» سپس از دولت مورد نظر دعوت می کند که اقداماتی را که بر مبنای ال «اع میه» برای تحقیق این موارد الزم است انجام دهد ، متخلفان را محاکمه و مجازات کرده، حق غرامت متناسب به قربانیان بپردازد و اقدامات مناسبی ، از جمله تغییر قوانین، انجام دهد تا از ناپدیدسازی افراد جلوگیری شود. (Fact Sheet No. 6 2009, 19-20) قبل از اینکه به شرایط روشن شدن، بایگانی کردن و متوقف شدن یک پرونده بپردازم الزم است اندکی در اقدامات ممکن از طرف «گروه کاری» در رابطه با اقدامات انتقام جویانه دولتها علیه کسانی که پرونده عزیزان خود را تسلیم این گروه کرده و یا با این «گروه کاری» همکاری کردهاند تامل کرد. هر چند اطالعات ارائه شده و نام کسانی که اطالعات را در اختیار «گروه کاری» قرار 6 جز در موردی که پرونده جدید کمتر از یک سال از ناپ دید شدن فرد گذشته باشد و مرتبط با پرونده دیگری است که کمتر از سه ماه از زمان آن گذشته است. در این شرایط روش اضطراری مورد استفاده قرار میگیرد.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2