جستاری در ناپدیدسازی قهری

مبانی کار «گروه کاری» درباره ناپدیدسازی 69 دادهاند محرمانه خواهد بود، اما در عمل و با توجه به رویه کار «گروه کاری» مشخص است که خانواده فرد ناپدیدشده مستقیما یا از طریق نماینده خود در این کار دخالت دارد. از همین رو تصور اقدامات انتقام جویانه دولت علیه خانواده و کسانی که او را کمک کردهاند وجود دارد. در اینگونه موارد «گروه کاری» از مستقیم ترین و سریعترین راه ارتباطی درخواستی را برای مداخله فوری دولت مورد نظر برای متوقف کردن اینگونه تهدید ها، مزاحمتها و ال حم ت ارسال کرده و در صورت نیاز این وضعیت را برای اقدامات بیشتر به دیگر گزارشگران و نهادهای نظارتی سازمان ملل اطالع می دهد. این بدان معنی است که امکانات «گروه کاری» برای محافظت از کسانی که اطالعاتی در اختیار آن قرار داده اند بسیار محدود است. (WGEID, Fact Sheet No. 6 Rev. 4 2023, 26) شرایط روشن شدن، بایگانی کردن و متوقف شدن یک پرونده بر اساس مفاد «اع میه»، ال پس از ارسال درخواست ها به دولت هایی که ناپدیدسازی در محدوده قانونی آنان اتفاق افتاده است ، دولتها تشویق می شوند که به این درخواستها پاسخ دهند. «گروه کاری» پاسخ های دریافتی را مورد ارزیابی قرار داده و هر جوابی که ال شامل اط عات با جزئیات کافی در مورد سرنوشت و مکان شخص ناپدیدشده باشد را برای خانواده یا نماینده آنها ارسال میکند. اگر خانواده یا نماینده آنها در فاصله شش ماه پاسخی به این اطالعات دولت ندهند و یا با د غ الیلی یرقابل قبول از نظر «گروه کاری» پاسخهای دولت را رد کنند «گروه کاری» پرونده این فرد را با عنوان " پرونده با پاسخ دولت روشنشده 7 است " در بانک اطالعاتی «گروه کاری» مشخص میکند. اما اگر خانواده یا نماینده آنها با دالیل منطقی پاسخ دولت را رد کنند، «گروه کاری» دولت را از این موضوع مطلع کرده و می خواهد که دولت در مورد این دالیل اظهار نظر کند. (WGEID 2023, 40) اگر منبع، اطالعات جدیدی در مورد پرونده ای که قبال روشن شده، بایگانیشده و یا متوقف شده است ارائه دهد، «گروه کاری» ممکن است پرونده را برای دولت جهت اظهار 7 «روشنشده " معادل clarified ، «بایگانیشده» معادل archived و «متوقف شده» معادل discontinued است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2