جستاری در ناپدیدسازی قهری

جستاری در ناپدیدسازی قهری 72 جمهوری اسالمی ایران در سالهای مختلف به درخواست های «گروه کاری» پاسخ داده است. از میان این پاسخها «گروه کاری» پاسخ های ایران را در 11( 1375 پرونده)، 1398 (چهار پرونده) و 1400 ،1397 ،1395 ،1388 ،1377 ،1376 و ( 1401 هر کدام یک پرونده) را قابل قبول تشخیص داده است. در برخی موارد «گروه کاری» به اختصار یا به تفصیل در مورد پاسخ های جمهوری اسالمی اظهار نظر و دالیل قابل قبول نبودن این پاسخها را ذکر کرده است. در زیر این دالیل را مرور کردهام. در 1361 ال جمهوری اس می اسامی 9405 تن که در جنگ ایران و عراق مفقود شدهاند را برای تحقیقات به «گروه کاری» ارسال می کند . «گروه کاری» به این دلیل که پیگیری سرنوشت افرادی که در درگیریهای بین المللی مفقود شده اند در چارچوب وظایف این گروه نیست الزم ارسال می کند. این اطالعات را برای صلیب سرخ برای اقدامات ایران در 1368 در مورد 190 تن از افرادی که گزارش ناپدید شدن آنان به ایران منتقل شده بود اظهار نظر کرده است. ایران مدعی شده است که الف) 90 درصد اسامی جعلی است؛ ب) 12 اسم قبال در لیست کشته شدگان مجاهدین آمده است و پ) در مورد بقیه اطالعات کافی برای تحقیق ارائه نشده است. «گروه کاری» هیچ کدام از این پاسخها را شامل اطالعات مشخص در مورد افراد ندانسته است. (WGEID, AR 1989, Par 190) ایران در 1370 در مورد 265 پرونده اظهار نظر کرده و متذکر شده است که در 247 مورد اطالعات کافی برای تحقیقات ارائه نشده است. ایران اضافه کرده است که 15 نفر فوت شده اند بدون آنکه اطالعاتی از جمله در مورد شرایطی که مرگ اتفاق افتاده است، تاریخ مرگ و محل دفن ارائه کرده باشد. آنان متذکر شده اند که 2 نفر نیز آزاد هستند و در ایران کار می کنند بدون آنکه اطالعاتی در مورد محل زندگی این افراد ارائه دهند. در یک مورد هم گفته شده که در عراق اسیر است. هیچ کدام از پاسخ های ایران مورد قبول نبوده و همه پرونده ها باز باقی مانده است. (WGEID, AR 1991, Par 206) در 1372 ایران در مورد دو پرونده که در همان سال برای آنان ارسال شده بود اظهار نظر کرده و در یک مورد متذکر شده که اطالعات جعلی است و در مورد دیگر عنوان کرده که پس از تحقیقات مشخص شده است که فرد دوم در زندان اوین یا قم نبوده است. هر دو

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2